PDA

View Full Version : Hình ảnh nhà thờ G.X. An Đạo, Giáo Phận Bùi Chudinhductung
21-07-2009, 09:58 PM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/0e0f359f5f8406fdb2268e53609e133e4g.jpg
Cung thánh.....
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/64ce3c80b377bfa354143d643c9859234g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/45cce9db31023161bfb7e74f268b8d4c4g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/f6cf053c41ba9de59c3add07ec3066ef4g.jpg
Tượng đài Ông Thánh Giu-Se

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/94f18b53efbbbda63e7814ca8fbc25364g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/addde7a425bbf7c2e028fbeabb319b674g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/84fc36718704b98f3dcba99ab41805854g.jpghttp://www.mediafire.com/imgbnc.php/bad39cda1b5c213a5bb27e317484aca64g.jpg


http://www.mediafire.com/imgbnc.php/9a60ec2211924563702ed7c37b597d464g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/3491d60aa2edc157fdc286f88c2703614g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/b9c271fe6a9db32ab35b3aa8c08422ae4g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/8d10453a1fbb9a76e5848fa4a56db0174g.jpg


http://www.mediafire.com/imgbnc.php/39bfdd182f50785ce5ee08a9a5eeb1e94g.jpg

http://www.mediafire.com/imgbnc.php/0252da9a0c153aea55e0740707268b544g.jpg

CHUA LA TINH YEU
22-10-2009, 09:36 PM
:pipe1:ACE th«ng c¶m nha.ma cã ai biÕt tíi t­¬ng nam kh«ng:118: