PDA

View Full Version : Một Đời Linh Mục - Linh Mục Đỗ Xuân Quế, OPvũng_nước
19-08-2009, 02:32 AM
MỘT ĐỜI LINH MỤC
Tặng phẩm của
Linh Mục Đỗ Xuân Quế, OP
Một Đời Linh Mục - Lấy Trọn CD (http://www.snloichua.org/HocHoi/1DLM/1DLM.zip) - 79.6MB


Phần 1:
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SN_loiChua/MotDoiLinhMuc1.mp3

Phần 2:
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SN_loiChua/MotDoiLinhMuc2.mp3