PDA

View Full Version : CD LẼ SỐNG 1/8 (8 CDs Suy Niệm và Cầu Nguyện)vũng_nước
20-08-2009, 08:57 AM
LẼ SỐNG CD-01 (Suy Niệm và Cầu Nguyện)

Link redirect từ: http://thanhcavietnam.us/LoiChua/#Album,356 (http://thanhcavietnam.us/LoiChua/#Album,356)

00 Lời dẫn nhập
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/LoiMoDau-LeSong1_DPTCLAC.mp3

01 Lẽ Sống
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/01.LeSong_DPTCLAC.mp3
02 Tôi đã gặp Ngài
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/02.ToiDaGapNgai_DPTCLAC.mp3
03 Chiếc quan tài con
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/03.ChiecQuanTaiCon_DPTCLAC.mp3
04 Ánh mắt Mẹ tôi
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/04.AnhMatMeToi_DPTCLAC.mp3
05 Đôi vai người Cha
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/05.DoiVaiNguoiCha_DPTCLAC.mp3
06 Nỗi khát khao của Hạt Muối
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/06.NoiKhatKhaoCuaHatMuoi_DPTCLAC.mp3
07 Xuống núi
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/07.XuongNui_DPTCLAC.mp3
08 Con Lừa của Chúa
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/08.ConLuaCuaChua_DPTCLAC.mp3
09 Một lỗ nhỏ trên vách tường
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/09.MotLoNhoTrenVachTuong_DPTCLAC.mp3
10 Tấm gương trong lâu đài Versailler
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/10.TamGuongTrongLauDaiVersailler_DPTCLAC.mp3
11 Tiếng vọng từ rừng sâu
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/11.TiengVongTuRungSau_DPTCLAC.mp3
12 Dấu chân trên cát
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/12.DauChanTrenCat_DPTCLAC.mp3
13 Cái dũng của Thánh Nhân
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/13.CaiDungCuaThanhNhan_DPTCLAC.mp3
14 Bà Vợ của Socrate
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/14.BaVoCuaSocrate_DPTCLAC.mp3
15 Chiếc cầu Thập giá
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/15.ChiecCauThapGia_DPTCLAC.mp3
16 Mua Nghĩa
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/16.MuaNghia_DPTCLAC.mp3
17 Chúa là con đường
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/ChuaLaConDuong_pxc.mp3

18 Lời kết - Lẽ Sống 1
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong1/LoiKet-LeSong1.mp3