PDA

View Full Version : Hai tiếng GIA ĐÌNHNguyên Thoại
07-01-2008, 01:48 PM
Ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ

PDF (http://hinhanh2008.googlepages.com/Bangonnenlunglinh-NgocLe.pdf)

http://hinhanh2008.googlepages.com/Bangonnenlunglinh-NgocLe001.GIF

Nguyên Thoại
07-01-2008, 01:53 PM
.

Bà mẹ quê - Phạm Duy

PDF (http://hinhanh2008.googlepages.com/BaMeque-PhamDuy.pdf)

http://hinhanh2008.googlepages.com/BaMeque-PhamDuy001.GIF

Nguyên Thoại
07-01-2008, 01:58 PM
.

Bài thơ dâng mẹ - Vinh Sử

PDF (http://hinhanh2008.googlepages.com/BaithodangMe-VinhSu.pdf)

http://hinhanh2008.googlepages.com/BaithodangMe-VinhSu001.GIF

Nguyên Thoại
07-01-2008, 02:01 PM
.

Bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ

PDF (http://hinhanh2008.googlepages.com/Bonghongcaiao-PhamtheMy.pdf)

http://hinhanh2008.googlepages.com/Bonghongcaiao-PhamtheMy001.GIF