PDA

View Full Version : CD LẼ SỐNG 5/8 (8 CDs Suy Niệm và Cầu Nguyện)vũng_nước
20-08-2009, 05:32 AM
01 Khúc nhạc tuyệt vời
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/01.KhucNhacTuyetVoi_DPTCLAC.mp3

02 Chết thay cho người
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/02.ChetThayChoNguoi_DPTCLAC.mp3

03 Chọn lựa
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/03.ChonLua_DPTCLAC.mp3

04 Món quà cưới đẹp nhất
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/04.MonQuaCuoiDepNhat_DPTCLAC.mp3

05 Tấm gương
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/05.TamGuong_DPTCLAC.mp3

06 Ra đi là chết trong lòng một ít
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/06.RaDiLaChetTrongLongMotIt_DPTCLAC.mp3

07 Chiếc tầu vĩ đại
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/07.ChiecTauViDai_DPTCLAC.mp3

08 Không quyền lực nào
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/08.KhongQuyenLucNao_DPTCLAC.mp3

09 Đôi tay cầu nguyện
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/09.DoiTayCauNguyen_DPTCLAC.mp3

10 Hãy thắp lên một que diêm
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/10.HayThapLenMotQueDiem_DPTCLAC.mp3

11 Thắp lên ngọn đèn cũ
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong5/11.ThapLenNgonDenCu_DPTCLAC.mp3