PDA

View Full Version : CD LẼ SỐNG 2/8 (8 CDs Suy Niệm và Cầu Nguyện)vũng_nước
20-08-2009, 08:21 AM
Link redirect từ: http://thanhcavietnam.us/LoiChua/#Album,363
Lẽ Sống 2 - Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Lời mở đầu - Lẽ Sống 2
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/LoiMoDau-LeSong2_DPTCLAC.mp3
01 Tiếng thì thầm của Sa mạc
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/01.TiengThiThamCuaSaMac__DPTCLAC.mp3
02 Dìm mình trong nước
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/02.DimMinhTrongNuoc_DPTCLAC.mp3
03 Tách nước tràn đầy
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/03.TachNuocDayTran_DPTCLAC.mp3
04 Bức ảnh của gia đình
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/04.BucAnhCuaGiaDinh_DPTCLAC.mp3
05 Chiếc áo hạnh phúc
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/05.ChiecAoHanhPhuc_DPTCLAC.mp3
06 Bờ dậu trước ngõ
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/06.BoDauTruocNgo_DPTCLAC.mp3
07 Món quà vô giá
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/07.MonQuaVoGia_DPTCLAC.mp3
08 Vết sẹo nơi bàn chân
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/08.VetSeoNoiBanChan_DPTCLAC.mp3
09 Tha nhân không là Hỏa ngục
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/09.ThaNhanKhongLaHoaNguc_DPTCLAC.mp3
10 Dòng nước từ Sa mạc
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/10.DongNuocTuSaMac_DPTCLAC.mp3
11 Một dòng sông: Hai biển hồ
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/11.MotDongSongHaiBienHo_DPTCLAC.mp3
12 Ngọn Hải đăng
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/12.NgonHaiDang_DPTCLAC.mp3
Lời kết - Lẽ Sống 2
http://thanhcavietnam.us/BaiSuyNiem/LeSong/LeSong2/LoiKet-LeSong2.mp3