PDA

View Full Version : Các bài hát Trung Thu -- Ns Vinambichlan0206
06-09-2009, 10:20 PM
Bài hát: Em Và Chị Hằng
Sáng tác: Vinam
Download encore tại (http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacEncore/VanE/EmVaChiHang--Vinam.enc) đây
http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanE/EmVaChiHang--Vinam.pdf


Bài hát: Trung Thu
Sáng tác: Vinam
Download encore tại (http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacEncore/VanT/TrungThu--Vinam.enc) đây
http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanT/TrungThu--Vinam.pdf


Bài hát: Trăng Ngà
Sáng tác: Vinam
Download encore tại (http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacEncore/VanT/TrangNga--Vinam.enc) đây
http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanT/TrangNga--Vinam.pdf


^_^