PDA

View Full Version : (Niềm Hy Vọng Kitô Giáo) Thông điệp Đức Giáo Hoàng Benedict XVI - Spe Salvivũng_nước
07-09-2009, 10:16 AM
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/spesalvi.jpg

01. Dẫn Nhập
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/1_DanNhap_1.mp3

02. Kinh Nghiệm của cuộc sống, niềm Hy Vọng
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/2_KinhNghiemCuaCuocSongNiemHyVong.mp3

03. Làm gì để có niềm hy vọng
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/3_LamGi%20DeCoNiemHyVong.mp3

04. Dẫn Nhập 2
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/4_DanNhap_2.mp3

05. Niềm Hy Vọng Kitô Giáo
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/5_Niemhyvongkitogiao.mp3

06. Sự sống đời đời gắn liền với sự phán xét
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/6_SuSongDoiDoiGanLienVoiSuPhanXet.mp3

07. Giải đáp: Tôn vinh mẹ Maria như thế nào
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/7_GiaiDapTonVinhMeMariaNhuTheNao.mp3

08. Dẫn nhập 3
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/8_Dan_nhap.mp3

09. Thế giới ngày nay nghĩ gì về niềm hy vọng
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/9_TheGioiNgayNayNghiGiVeNiemHyVong.mp3

10. Niềm hy vong Kito giáo có thuần túy Cá Nhân Chủ Nghĩa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/10_NiemHyVongKitoGiaoCoThuanTuyCaNhanChuNghia.mp3

11. Chiều kích trần thế của niềm hy vọng Kitô giáo
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/11_ChieuKichTranTheCuaNiemHyVongKitoGiao.mp3

12. Đúc kết đích điểm niềm hy vọng Kitô gáo
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SPE_SALVI_NIEM_HY_VONG_KITO_GIAO/12_DucKetDichDiemNiemHyVongKitoGiao.mp3