PDA

View Full Version : Chia sẻ nhu+~ng bài mới 2teresa_hp
12-09-2009, 10:57 AM
Gu+i? ba.n the^m 2 bai` kha'c cua? Lm Thie^n Sai ma` HP cu~ng thi'ch

Ta^m Ti`nh Tro+? Ve^`
va`
Tha'nh Gi'a Cuo^.c DDo+i`

teresa_hp
12-09-2009, 11:14 AM
DDa^y la` 2 bai` Ta^m Ti`nh Tro+? Ve^` va` Tha'nh Gia' Cuo^.c DDo+i` cua? Lm Thie^n Sai

jpg files :

PDF files links du+o+'i !!

Ta^m Ti`nh Tro+? Ve^`
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/TamTinhTroVe.pdf

Tha'nh Gia' Cuo^.c DDo+i`
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/ThanhGiaCuocDoi.pdf

teresa_hp
26-09-2009, 08:29 AM
Nghe giai die^.u 2 bai` tre^n (mo+? lo+'n he^'t co+~ mo+'i nghe tha^y'...sorry :2: ):

Tha'nh Gia' Cuo^.c DDo+i`
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/Thanh_Gia_Cuoc_Doi.mp3 (http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/Thanh_Gia_Cuoc_Doi.mp3)

Ta^m Ti`nh Tro+? Ve^`
http://www.pinkmorning.net/hong_hanh/images/Tam_Tinh_Tro_Ve.mp3