PDA

View Full Version : CA TỤNG CHÚA 11-12gioanha
17-09-2009, 10:55 PM
CA TỤNG CHÚA 11-12
Theo lịch Công giáo, Phụng vụ năm B
file: PDF & ENCORE
ACE có thể nhấn vào đây (http://thanhcavietnam.info/gioanha/DonRac/encor455.zip) để tải phần mềm Encore 5.01 về máy

NGÀY 1.11.2009
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
CÁC THÁNH NAM NỮ - Lễ trọng

Ca nhập lễ
NGỢI MỪNG CÁC THÁNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ngoimungcacthanh.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ngoimungcacthanh.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 23
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TV23_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TV23_MT.enc)

Dâng lễ
HƯƠNG TRẦM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongtram_VH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongtram_VH.enc)

Hiệp lễ
BÁT PHÚC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Batphuc_TVH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Batphuc_TVH.ENC)

gioanha
17-09-2009, 11:08 PM
NGÀY 2.11.2009
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ca nhập lễ
NIỀM HY VỌNG HẰNG SỐNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Niemhyvonghangsong_AD.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Niemhyvonghangsong_AD.enc)

Dâng lễ
NHẠC KHÚC YÊU THƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nhackhucyeuthuong_TD.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nhackhucyeuthuong_TD.enc)

Hiệp lễ
HƯỚNG VỀ CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongvechua_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongvechua_KL.enc)

gioanha
17-09-2009, 11:27 PM
NGÀY 2.11.2009
Thánh lễ 2

Ca nhập lễ
LẬY CHÚA GIÊSU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/laychuagiesu.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/laychuagiesu.enc)

Đáp ca
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DapcaAlleluia_CTH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DapcaAlleluia_CTH.enc)

Bản soạn có đêm đàn
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DapcaAlleluia_demdanCTH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DapcaAlleluia_demdanCTH.enc)

Dâng lễ
HƯƠNG TRẦM NHẸ BAY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongtramnhebay_HV.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongtramnhebay_HV.enc)

Hiệp lễ
PHÓ THÁC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/phothacKL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/phothacKL.enc)

PHÓ THÁC (4 bè)
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/PHOTHAC_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/PHOTHAC_KL.enc)

gioanha
17-09-2009, 11:38 PM
NGÀY 2.11.2009
Thánh lễ 3

Ca nhập lễ
XIN THƯƠNG CÁC LINH HỒN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xinthuongcaclinhhon_NK.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xinthuongcaclinhhon_NK.enc)

Dâng lễ
CON DÂNG LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Condanglen_nxh.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Condanglen_nxh.enc)

Hiệp lễ
THẮP SÁNG LỜI KINH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thapsangloikinh_nd.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thapsangloikinh_nd.enc)

gioanha
18-09-2009, 11:02 PM
NGÀY 3.11.2009
THÁNH Martinô Porres Tu sĩ

Ca nhập lễ
BẠN NGHÈO CỦA CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/banngheocuachua.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/banngheocuachua.enc)

Hiệp lễ
BÀI CA YÊU THƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/baicayeuthuong_TN.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/baicayeuthuong_TN.enc)

Kết lễ
KINH NGUYỆN THÁNH MARTINÔ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/kinhnguyenthanhmartino_NL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/kinhnguyenthanhmartino_NL.enc)

gioanha
18-09-2009, 11:14 PM
NGÀY 4.11.2009

Ca nhập lễ
VÀO NHÀ CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vaonhachua_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vaonhachua_MT.enc)

Dâng lễ
SỨ THẦN HIỆP DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/suthanhiepdang_HT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/suthanhiepdang_HT.enc)

Kết lễ
TUNG HÔ NỮ VƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tunghonuvuong.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tunghonuvuong.enc)

gioanha
18-09-2009, 11:23 PM
NGÀY 5.11.2009

Ca nhập lễ
CON DÂNG LỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/condangloi_MP.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/condangloi_MP.enc)

Dâng lễ
CON XIN TÌNH CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConXinTinhChua_TD.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConXinTinhChua_TD.enc)

Hiệp lễ
XIN PHÓ THÁC (1)
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xinphothac1_AT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xinphothac1_AT.enc)

gioanha
18-09-2009, 11:28 PM
NGÀY 6.11.2009

Ca nhập lễ
XIN GIẢI THOÁT CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xingiaithoatcon_DVH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xingiaithoatcon_DVH.enc)

Dâng lễ
XIN DÂNG LÊN NGÀI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xindanglenngai.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xindanglenngai.enc)

gioanha
18-09-2009, 11:35 PM
NGÀY 7.11.2009

Ca dâng lễ
CON MUỐN DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conmuondang_CHH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conmuondang_CHH.enc)

Hiệp lễ
CÓ CHÚA HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cochuahanhphuctrongdoi.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cochuahanhphuctrongdoi.enc)

Tạ lễ
TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TaonChuavoiMe.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TaonChuavoiMe.enc)

gioanha
18-09-2009, 11:46 PM
NGÀY 8.11.2009
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

Ca nhập lễ
VỀ TIỀN ĐÌNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/VETIENDINH_VC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/VETIENDINH_VC.enc)

Đáp ca
HỠI LINH HỒN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hoilinhhon.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hoilinhhon.enc)

Dâng lể
DÂNG LÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/danglenchua_DT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/danglenchua_DT.enc)

Hiệp lễ
NÀY CON XIN ĐẾN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Nayconxin%20den2_TY.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Nayconxin%20den2_TY.enc)

kết lễ
XIN GIỮ GÌN CON

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xingiugincon_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xingiugincon_MT.enc)

gioanha
20-09-2009, 03:33 PM
NGÀY 9.11.2009
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ, Lễ kính

Ca nhập lễ
CUNG ĐIỆN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CungdienChua_PT.enc.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CungdienChua_PT.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 83
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TV83_PS.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TV83_PS.enc)

gioanha
20-09-2009, 03:38 PM
NGÀY 10.11.2009

Nhập lễ
CHUNG LỜI CẢM TẠ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ChungLoiCamTa_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ChungLoiCamTa_ND.enc)
Kết lễ
CHÂN LÝ YÊU THƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ChanLyYeuThuong.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ChanLyYeuThuong.enc)

gioanha
20-09-2009, 03:46 PM
NGÀY 11.11.2009

Ca nhập lễ
HÃY NGỢI KHEN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/HayngoikhenChua_NDL+VC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/HayngoikhenChua_NDL+VC.enc)

Hiệp lễ
XIN TRI ÂN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinTriAn_TT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinTriAn_TT.enc)


Tạ lễ
XIN TRI ÂN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xintrian_AT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xintrian_AT.enc)

gioanha
20-09-2009, 03:51 PM
NGÀY 12.11.2009

Ca nhập lễ
HÁT LÊN BÀI CA MỚI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hatlenbaicamoi_VH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hatlenbaicamoi_VH.enc)

Kết lễ
CHÚA YÊU THƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Chuayeuthuong_QV.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Chuayeuthuong_QV.enc)

gioanha
20-09-2009, 04:01 PM
NGÀY 13.11.2009

Nhập lễ
HÃY ĐẾN REO MỪNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Haydenreomung_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Haydenreomung_KL.enc)

Dâng lễ
DÂNG LÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/danglenchua_DT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/danglenchua_DT.enc)

Hiệp lễ
MONG CHẲNG CÒN GÌ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/mongchangcongi_QU.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/mongchangcongi_QU.enc)

gioanha
20-09-2009, 04:19 PM
NGÀY 14.11.2009

Ca nhập lễ
CON HÂN HOAN 1
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConHanHoan1_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConHanHoan1_KL.enc)

Kết lễ
TUNG HÔ NỮ VƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tunghonuvuong.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tunghonuvuong.enc)

gioanha
20-09-2009, 04:27 PM
NGÀY 15.11.2009
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B
Kính trọng thể: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Nhập lễ
THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhtudaovietnam_px.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhtudaovietnam_px.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 125
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TV125.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TV125.ENC)

Hiệp lễ
HÃY ĐẾN LÃNH NHẬN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydenlanhnhan.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydenlanhnhan.enc)

Kết lễ
LỜI NGUYỆN CÙNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LoiNguyenCungCacThanhTuDaoVietNam.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LoiNguyenCungCacThanhTuDaoVietNam.enc)

gioanha
25-09-2009, 06:49 AM
NGÀY 16.11.2009

Ca nhập lễ
CON SẼ CA NGỢI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conseCaNgoi_VC..pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conseCaNgoi_VC..enc)

Dâng lễ
LỄ DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ledang.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ledang.enc)

Hiệp lễ
CON TIN YÊU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/continyeu_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/continyeu_KL.enc)

gioanha
25-09-2009, 06:57 AM
NGÀY 17.11.2009

Nhập lễ
CON HÂN HOAN 2
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConHanHoan2_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConHanHoan2_ND.enc)


Dâng lễ

DÂNG BÁNH RƯỢU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangbanhruou_NDV.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangbanhruou_NDV.enc)

Hiệp lễ
CHÚA YÊU CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/chuayeucon_AT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/chuayeucon_AT.enc)

gioanha
25-09-2009, 07:12 AM
NGÀY 18.11.2009

Nhập lễ
CUNG ĐIỆN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CungdienChua_PT.enc.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CungdienChua_PT.enc)

Dâng lễ
DÂNG CHA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangcha_HL..pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangcha_HL..enc)

Hiệp lễ
VỀ ĐÂY BÊN CHA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vedaybencha_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vedaybencha_ND.enc)

Kết lễ
CA DAO MẸ DỊU HIỀN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cadaome.VC..pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cadaome.VC..enc)

gioanha
25-09-2009, 07:21 AM
NGÀY 19.11.2009

Nhập lễ
BÌNH MINH CA KHÚC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/BinhMinhCaKhuc.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/BinhMinhCaKhuc.enc)

Dâng lễ
LỜI DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/loidang.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/loidang.enc)

Kết lễ
NỮ VƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/NuVuonglinhmuc.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/NuVuonglinhmuc.enc)

gioanha
25-09-2009, 07:29 AM
NGÀY 20.11.2009

Nhập lễ
CA NGỢI CHÚA 1
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CaNgoiChua1_NV.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CaNgoiChua1_NV.enc)

Dâng lễ
CON TIẾN DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/contiendang_KL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/contiendang_KL.enc)

Hiệp lễ
THÂN PHẬN YÊU THƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ThanPhanyeuthuong_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ThanPhanyeuthuong_ND.enc)

gioanha
25-09-2009, 07:35 AM
NGÀY 21.11.2009
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ

Ca nhập lễ
KÍNH CHÀO MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/kinhchaome22_11.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/kinhchaome22_11.enc)

Hiệp lễ
TÌNH YÊU CỦA CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Tinhyeucuachua_NL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Tinhyeucuachua_NL.enc)

Kết lễ
DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangminhchoducme_HL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangminhchoducme_HL.enc)

gioanha
25-09-2009, 07:48 AM
NGÀY 22.11.2009
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ lễ trọng

Ca nhập lễ
HOAN HÔ VUA GIÊSU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hoanhovuagiesu.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hoanhovuagiesu.ENC)

Đáp ca
CHÚA HIỂN TRỊ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/chuahientri_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/chuahientri_MT.enc)

Dâng lễ
GIÊSU VUA TÌNH YÊU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/giesuvuatinhyeu.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/giesuvuatinhyeu.enc)

Hiệp lễ
NGÀI YÊU ĐẾN CÙNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ngaiyeudencung_TT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ngaiyeudencung_TT.enc)

gioanha
27-09-2009, 08:04 AM
NGÀY 23.11.2009

nhập lễ
CA TỤNG CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CaTungChua1_CVQ.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/CaTungChua1_CVQ.enc)

Dâng lễ
KÍNH DÂNG NGÀI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/KINHDANGNGAI.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/KINHDANGNGAI.enc)

Hiệp lễ
HÃY HÂN HOAN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hayhanhoan_QA.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hayhanhoan_QA.enc)

kết lễ
MẸ CỨU GIÚP CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/mecuugiupcon_HD.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/mecuugiupcon_HD.ENC)

gioanha
27-09-2009, 08:22 AM
NGÀY 24.11.2009
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng

Ca nhập lễ
ANH HÙNG TỬ ĐẠO VIỆT NAM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/anhhungTDVN_VDT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/anhhungTDVN_VDT.enc)

Hiệp lễ
ÔI NHIỆM MẦU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/oinhiemmau_XT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/oinhiemmau_XT.enc)

Dâng lễ
NIỀM TIN KIÊU HÙNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/niemtinkieuhung_MT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/niemtinkieuhung_MT.enc)

Kết lễ
AI RA ĐI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/airadi.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/airadi.enc)

NGÀNH VẠN TUẾ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nganhvanvtue.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nganhvanvtue.enc)

gioanha
27-09-2009, 08:30 AM
NGÀY 25.11.2009

Nhập lễ
TỪ SỚM MAI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tusommai.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tusommai.enc)

Dâng lễ
DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Dang.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Dang.enc)

Hiệp lễ
DÂNG ĐỜI CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangdoicon_HC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangdoicon_HC.enc)

Kết lễ
LẬY ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/layducmechuatroi_TC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/layducmechuatroi_TC.enc)

gioanha
27-09-2009, 08:38 AM
NGÀY 26.11.2009

Nhập lễ
CẤT TIẾNG CA MỪNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Cattiengcamung_HB.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Cattiengcamung_HB.enc)

Dâng lễ
BÁNH THƠM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Banhthom_KL.enc.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Banhthom_KL.enc)

Hiệp lễ
CA TÌNH TRI ÂM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Catinhtriam(Tv15).pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Catinhtriam(Tv15).enc)

Kết lễ
ĐOÀN CON ĐANG TRẦM LUÂN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/doancondangtramluan.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/doancondangtramluan.ENC)

gioanha
27-09-2009, 08:44 AM
NGÀY 27.11.2009

Dâng lễ
DÂNG CỦA LỄ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangcuale_VC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangcuale_VC.enc)

Hiệp lễ
BÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/benchua_LH.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/benchua_LH.enc)

Kết lễ
SỐNG MỘT NGÀY NHƯ MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/songmotngaynhume.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/songmotngaynhume.ENC)

gioanha
27-09-2009, 08:51 AM
NGÀY 28.11.2009

Nhập lễ
CON HÂN HOAN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConHanHoan2_ND.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConHanHoan2_ND.enc)

Dâng lễ
LẠY CHA CON DÂNG LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LayChacondanglen_AD.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LayChacondanglen_AD.enc)

Kết lễ
LẬY TRÁI TIM CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Lay%20Trai%20Tim%20Chua.pdf)

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2009

gioanha
28-09-2009, 11:36 AM
NGÀY 29.11.2009
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Năm C

Ca nhập lễ
HÃY THỨC TỈNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haythuctinh_VC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haythuctinh_VC.ENC)

Dáp ca
HƯỚNG TÂM HỒN LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongtamhonlen.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/huongtamhonlen.enc)

Dâng lễ
CON XIN TÌNH CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConXinTinhChua_TD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ConXinTinhChua_TD.enc)

Hiệp lễ
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 1
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua1_NC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua1_NC.enc)

gioanha
28-09-2009, 03:55 PM
NGÀY 30.11.2009
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Ca nhập lễ
HÃY THEO TÔI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haytheotoi_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haytheotoi_MT.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 18
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhvinh18_nhl.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhvinh18_nhl.enc)

Dâng lễ
CON XIN DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conxindang_ND.enc.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conxindang_ND.enc)

Hiệp lễ
NGỌN LỬA TÌNH YÊU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ngonluatinhyeu_TN.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ngonluatinhyeu_TN.enc)

Kết lễ
TÌNH YÊU CHÚA THÚC BÁCH TÔI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TinhyeuChuathucbachtoi_NXH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TinhyeuChuathucbachtoi_NXH.enc)

gioanha
28-09-2009, 05:19 PM
NGÀY 1.12.2009

nhập lễ
TRỜI CAO
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Troicao_DuyTan.enc.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Troicao_DuyTan.enc)

Dâng lễ
CON MUỐN DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conmuondang_CHH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conmuondang_CHH.enc)

Hiệp lễ
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 1
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua1_NC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua1_NC.enc)

gioanha
28-09-2009, 05:25 PM
NGÀY 2.12.2009

Ca nhập lễ
NGUYỆN TRỜI CAO
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Nguyentroicao_TL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Nguyentroicao_TL.enc)

Dâng lễ
CON ĐÂU DÁM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Condaudam_TD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Condaudam_TD.enc)

Hiệp lễ
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 2
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua2_NC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua2_NC.enc)

gioanha
28-09-2009, 05:32 PM
NGÀY 3.12.2009
THÁNH PHANXICÔ XAVIE. Linh mục.
bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính

Ca nhập lễ
VỊ TÔNG ĐỒ Á ĐÔNG

PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vitongdoadong.ENC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vitongdoadong.ENC)

Đáp ca
XIN BẢO TOÀN CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinBaoToanCon(TV15).enc.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinBaoToanCon(TV15).enc)


Dâng lễ
CON DÂNG LỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/condangloi_MP.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/condangloi_MP.enc)

Hiệp lễ
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 3
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua3_NC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua3_NC.enc)

gioanha
28-09-2009, 05:41 PM
NGÀY 4.12.2009

Nhập lễ
HÃY DỌN ĐƯỜNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydonduong_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydonduong_MT.enc)

Dâng lễ
CỦA LỄ TÌNH YÊU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Cualetinhyeu_VC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Cualetinhyeu_VC.enc)

Hiệp lễ
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 4
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua4_NC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua4_NC.enc)

gioanha
28-09-2009, 05:49 PM
NGÀY 5.12.2009

Ca nhập lễ
TRỜI CAO
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Troicao_HK_KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Troicao_HK_KL.enc)

Dâng lễ
CỦA LỄ TRI ÂN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Cualetrian_VS.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Cualetrian_VS.enc)

Hiệp lễ
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua1_NC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/longthuongxotchua1_NC.enc)

Kết lễ
MUÔN KINH DÂNG MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/muonkinhdangme_PXC.enc.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/muonkinhdangme_PXC.enc)

gioanha
29-09-2009, 11:35 PM
NGÀY 6.12.2009
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG. năm C

Nhập lễ
TRỜI CAO HỠI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/troicaohoi.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/troicaohoi.ENC)

Đáp ca
CHÚA ĐỐI XỬ ĐẠI LƯỢNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ChuaDoiXuDaiLuong_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ChuaDoiXuDaiLuong_MT.enc)

Dâng lễ
CỦA LỄ TÔN VINH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cualetonvinh_AD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cualetonvinh_AD.enc)

Hiệp lễ
TIỆC THÁNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tiecthanh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tiecthanh.enc)

Kết lễ
KINH HÒA BÌNH
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/kinhhoabinh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/kinhhoabinh.ENC)

gioanha
29-09-2009, 11:44 PM
NGÀY 7.12.2009

nhập lễ
HÃY DỌN ĐƯỜNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydonduong_TD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydonduong_TD.enc)

dâng lễ
DÂNG LÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/danglenchua_DT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/danglenchua_DT.enc)

Hiệp lễ
CHÚA LÀ GIA NGHIỆP
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Clagianghiep_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Clagianghiep_MT.enc)

Kết lễ
NGƯỜI SẼ ĐẾN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nguoiseden.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nguoiseden.ENC)

gioanha
30-09-2009, 09:03 AM
NGÀY 8.12.2009
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng

nhập lễ
MARIA MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/MariaMevonhiemnguyentoi_ND.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/MariaMevonhiemnguyentoi_ND.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 97
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ThanhVinh97_XT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/ThanhVinh97_XT.enc)

hiệp lễ
CON SẼ CA NGỢI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conseCaNgoi_VC..pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/conseCaNgoi_VC..enc)

Kết lễ
HỒNG ÂN VÔ NHIỄM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/honganvonhiem.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/honganvonhiem.ENC)

gioanha
30-09-2009, 12:16 PM
NGÀY 9.12.2009

Ca nhập lễ
TRỜI CAO
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Troicao_DuyTan.enc.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Troicao_DuyTan.enc)

Hiệp lễ
HÃY ĐẾN VỚI TA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydenvoita_HC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydenvoita_HC.ENC)

Kết lễ
TRÁI TIM MẸ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/traitimme_TP.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/traitimme_TP.enc)

gioanha
30-09-2009, 12:42 PM
NGÀY 10.12.2009

Nhập lễ
HÃY DỌN ĐƯỜNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydonduong_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/haydonduong_MT.enc)

Hiệp lễ
LẠY CHÚA XIN ĐỒNG HÀNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LayChuaxindonghanh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LayChuaxindonghanh.enc)

Hiệp lễ
NGƯỜI ĐẾN TỪ SA MẠC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nguoidentusamac_ND.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nguoidentusamac_ND.ENC)

gioanha
30-09-2009, 06:39 PM
NGÀY 11.12.2009

Ca nhập lễ
XIN GIEO SƯƠNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinGieoSuong_KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinGieoSuong_KL.enc)

Hiệp lễ
CÓ MỘT NGƯỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/comotnguoi.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/comotnguoi.ENC)

Kết lễ
TRÔNG TRỜI ĐÊM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/trongtroidem_KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/trongtroidem_KL.enc)

gioanha
30-09-2009, 06:47 PM
NGÀY 12.12.2009

Nhập lễ
XIN ĐỔ SƯƠNG MAI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinDoSuongmai._KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/XinDoSuongmai._KL.enc)

Hiệp lễ
BÀN TAY CỨU ĐỘ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Bantaycuudo.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Bantaycuudo.enc)

Kết lễ
LÚC SƯƠNG CHIỀU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/lucsuongchieu_KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/lucsuongchieu_KL.enc)

gioanha
01-10-2009, 05:42 AM
NGÀY 13.12.2009
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Ca nhập lễ
HÃY VUI LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hayvuilen_CM.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hayvuilen_CM.enc)

Đáp ca
VUI LÊN ĐI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vuilendi.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vuilendi.enc)

Dâng lễ
NÀY CON DÂNG CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/naycondangchua.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/naycondangchua.enc)

Hiệp lễ
GIÊSU KHOAN NHÂN RẤT NGỌT NGÀO
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/giesukhoannhanratngotngao_NVT_TD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/giesukhoannhanratngotngao_NVT_TD.enc)

gioanha
01-10-2009, 05:51 AM
NGÀY 14.12.2009

Dâng lễ
NÀY ĐÂY HOA TRÁI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/naydayhoatrai_PXC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/naydayhoatrai_PXC.enc)

Hiệp lễ
XIN CHỈ CHO CON
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xinchichocon_NH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Xinchichocon_NH.enc)

Kết lễ
TÌNH KHÚC TRI ÂN 7
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tinhkhuctrian7_TVV.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tinhkhuctrian7_TVV.enc)

gioanha
01-10-2009, 10:01 AM
NGÀY 15.12.2009

nhập lễ
NGUYỆN MÙA VỌNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/NguyenMuaVong_HV.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/NguyenMuaVong_HV.enc)

Dâng lễ
MUÔN LÒNG HIỆP DÂNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/muonlonghiepdang.pdf)

ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/muonlonghiepdang.enc)

Hiệp lễ
TIỆC THÁNH TRẦN GIAN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TiecThanhTranGian_NCH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TiecThanhTranGian_NCH.enc)

gioanha
01-10-2009, 10:43 AM
NGÀY 16.12.2009

Nhập lễ
XIN BAN ĐẤNG CỨU ĐỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xinbandangcuudoi_NVT_KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xinbandangcuudoi_NVT_KL.enc)

Dâng lễ
NÂNG CAO 2
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nangcao_2.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nangcao_2.enc)

Hiệp lễ
LỜI KINH HÒA BÌNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Loikinhhoabinh_TD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Loikinhhoabinh_TD.enc)

gioanha
02-10-2009, 03:27 PM
NGÀY 17.12.2009

Ca nhập lễ
KHI NGƯỜI ĐẾN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/khinguoiden.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/khinguoiden.enc)

Dâng lễ
LỄ DÂNG TRÔNG ĐỢI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ledangtrongdoi_VC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Ledangtrongdoi_VC.enc)

Hiệp lễ
TỪ NGUYÊN THỦY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TuNguyenThuy_TT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TuNguyenThuy_TT.enc)

gioanha
02-10-2009, 03:44 PM
NGÀY 18.12.2009

Ca nhập lễ
VUI LÊN ANH EM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/VUILENANHEM.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/VUILENANHEM.enc)

Dâng lễ
HƯƠNG LỜI NGUYỆN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Huongloinguyen_NT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Huongloinguyen_NT.enc)

Hiệp lễ
NGÀY ẤY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/NgayAy_VH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/NgayAy_VH.enc)

gioanha
02-10-2009, 03:52 PM
NGÀY 19.12.2009

Ca nhập lễ
ĐỂ CHÚA ĐẾN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DeChuaDen.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DeChuaDen.enc)

Dâng lễ
CON DÂNG LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Condanglen_nxh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Condanglen_nxh.enc)

Hiệp lễ
GIÊSU NGÀI ĐÃ ĐẾN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Giesungaidaden.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Giesungaidaden.enc)

gioanha
02-10-2009, 10:08 PM
NGÀY 20.12.2009

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Năm C

Ca nhập lễ
BÀI CA MÙA ĐÔNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/baicamuadong_TMH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/baicamuadong_TMH.enc)

Đáp ca
XIN PHỤC HỒI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xinphuchoi.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/xinphuchoi.enc)

Dâng lễ
CON BIẾT DÂNG GÌ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Conbietdanggi_AD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Conbietdanggi_AD.enc)

Hiệp lễ
CHÚA HÒA BÌNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/chuahoabinh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/chuahoabinh.enc)

gioanha
02-10-2009, 10:48 PM
NGÀY 21.12.2009

Ca nhập lễ
HÃY YÊN ỦI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hayyenui.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hayyenui.enc)

Dâng lễ
BIẾT LẤY GÌ?
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/BietLaygi_NXH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/BietLaygi_NXH.enc)

Hiệp lễ
CÁT BIỂN SAO TRỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/catbiensaotroi_PXC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/catbiensaotroi_PXC.enc)

gioanha
02-10-2009, 10:57 PM
NGÀY 22.12.2009

Ca nhập lễ
HỠI CỬA NGÀN THU
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hoicuanganthu_CM.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hoicuanganthu_CM.enc)

Hiệp lễ
LINH HỒN TÔI CA LÊN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/linhhontoicalen_TH.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/linhhontoicalen_TH.enc)

gioanha
02-10-2009, 11:04 PM
NGÀY 23.12.2009

Ca nhập lễ
CHÚA SẼ ĐẾN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Chuaseden_DK.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Chuaseden_DK.enc)

Hiệp lễ
THƯƠNG VỀ SION
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thuongvesion.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thuongvesion.enc)

gioanha
06-10-2009, 08:16 AM
NGÀY 24.12.2009
LỄ BAN SÁNG

Ca nhập lễ
ĐÃ ĐẾN LÚC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dadenluc.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dadenluc.enc)

Dâng lễ
TIẾN CA MÙA VỌNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TiencaMV.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TiencaMV.enc)

Hiệp lễ
NÀY SION
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/naysion_DT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/naysion_DT.enc)

Kết lễ
KINH CẦU GIÁNG SINH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/KinhcauGS_VC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/KinhcauGS_VC.enc)

gioanha
06-10-2009, 08:39 AM
NGÀY 24.12.2009
Thánh lễ chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH

Ca nhập lễ
ĐÂY TIN MỪNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/daytinmung_HK.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/daytinmung_HK.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 95
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhvinh%2095.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhvinh%2095.enc)

Dâng lễ
DÂNG CHÚA ĐÊM NAY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DangChuademnay_PXC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/DangChuademnay_PXC.ENC)

Hiệp lễ
VINH DANH THIÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vinhdanh_HL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vinhdanh_HL.enc)

Kết lễ
HANG BELEM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/HangBelem_HL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/HangBelem_HL.enc)

gioanha
06-10-2009, 04:33 PM
NGÀY 25.12.2009
CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng
Thánh lễ rạng đông

Ca nhập lễ
LOÀI NGƯỜI ƠI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LoaiNguoiOi_VT.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LoaiNguoiOi_VT.enc)

Đáp ca
THÁNH VỊNH 96
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Tv96_.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Tv96_.enc)

Dâng lễ
DÂNG TÂM HỒN
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangtamhon_PXC.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/dangtamhon_PXC.enc)

Hiệp lễ
VINH DANH THIÊN CHÚA
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vinhdanh_HL.pdf)
ENCORE (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/vinhdanh_HL.enc)

gioanha
06-10-2009, 10:54 PM
NGÀY 26.12.2009
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, Lễ kính

Ca nhập lễ
THÁNH STÊPHANÔ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhtephano.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thanhtephano.enc)

Đáp ca
ƠN PHÙ TRỢ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/onphutro_KL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/onphutro_KL.enc)

Dâng lễ
TÂM TÌNH HÒA BÌNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Tamtinhhoabinh_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Tamtinhhoabinh_MT.ENC)

Hiệp lễ
HÔM NAY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/HOMNAY_HL.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/HOMNAY_HL.enc)

gioanha
07-10-2009, 04:01 PM
NGÀY 27.12.2009
CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA:
CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính

Ca nhập lễ
MỘT HÀI NHI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/mothainhi_VC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/mothainhi_VC.enc)

Đáp ca
HẠNH PHÚC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hanhphuc_MT.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hanhphuc_MT.enc)

Dâng lễ
TRONG ĐÊM THÁNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/trongdemthanh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/trongdemthanh.enc)

Hiệp lễ
HỘI NHẠC THIÊN QUỐC
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hoinhacthienquoc_HD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/hoinhacthienquoc_HD.enc)

Kết lễ
GƯƠNG NAZARET
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/guongnazaret.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/guongnazaret.ENC)

gioanha
08-10-2009, 08:25 AM
NGÀY 28.12.2009
CÁC THÁNH ANH HÀI. Lễ kính

Ca nhập lễ
CÁC THÁNH ANH HÀI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cacthanhanhhai.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cacthanhanhhai.enc)

Đáp ca
LINH HỒN TÔI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LinhHonToi(TV123).pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LinhHonToi(TV123).enc)

Dâng lễ
TRONG HANG ĐÁ NHỎ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TrongHangDanho_PXC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/TrongHangDanho_PXC.enc)

Hiệp lễ
TIẾNG RU TRONG ĐÊM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tiengrutrongdem_QH.pdf)
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/tiengrutrongdem_QH.enc)

Kết lễ
NHÌN XEM TRẺ BÉ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nhinxemtrebe.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/nhinxemtrebe.enc)

gioanha
11-10-2009, 02:16 PM
NGÀY 29.12.2009
NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Ca nhập lễ
CHÚA THƯƠNG LOÀI NGƯỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Chuathuongloainguoi.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Chuathuongloainguoi.ENC)

Dâng lễ
LỄ DÂNG GIÁNG SINH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LedangGiangSinh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LedangGiangSinh.enc)

Hiệp lễ
ĐÊM HUY HOÀNG
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/demhuyhoang.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/demhuyhoang.enc)

gioanha
11-10-2009, 02:25 PM
NGÀY 30.12.2009
NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Ca nhập lễ
CÙNG ĐI BELEM
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cungdibelem_HD.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/cungdibelem_HD.enc)

Dâng lễ
LỄ VẬT HÒA BÌNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LeVatHBinh.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LeVatHBinh.enc)

Hiệp lễ
THỰC TỚI NGÀY HÔM NAY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thuctoingayhomnay.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/thuctoingayhomnay.enc)

Kết lễ
NOEL VỀ
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/noelve_ND.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/noelve_ND.enc)

gioanha
11-10-2009, 02:43 PM
NGÀY 31.12.2009
NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Ca nhập lễ
ĐÊM CHÚA RA ĐỜI
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Demchuaradoi_HC.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Demchuaradoi_HC.enc)

Dâng lễ
LỄ VẬT ĐÊM THÁNH
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LevatDemThanh_QV.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/LevatDemThanh_QV.ENC)

Hiệp lễ
ĐÊM MẦU NHIỆM
PDF (http://http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/demmaunhiem.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/demmaunhiem.enc)

Kết lễ
HÔM NAY
PDF (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hom%20nay_NKX.pdf)
ENC (http://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF%20thanh%20le%2011_12/Hom%20nay_NKX.enc)

:nhay: