PDA

View Full Version : Sáng Tác Phạm Đình Đứcgiusehien
28-01-2008, 08:13 AM
Hân hạnh giới thiệu những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Đức.


Như Một Lễ Dâng (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/nhumotledang.pdf)


Bài Thơ Dâng Mẹ (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/baithodangme.pdf)


Vẫn Thuở Nào (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/vanthuonao.pdf)


Xin Đưa Con Về (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/xinduaconve.pdf)


Từ Thẳm Sâu (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/tuthamsau.pdf)


Man Mác (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/Manmac.pdf)

giusehien
28-01-2008, 08:15 AM
Hân hạnh giới thiệu những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Đức. (tiếp theo)


Đường Chiều Em - Mau (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/duongchieuemmau.pdf)


Niềm Dâng (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/niemdang.pdf)


Những GIấc Mơ Xuân (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/nhunggiacmoxuan.pdf)

giusehien
11-06-2008, 08:17 AM
Hân hạnh giới thiệu những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Đức. (tiếp theo)


Bên Bờ Lưu Đày (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/benboluuday.pdf)


Lời Ru Đêm Đông (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/loirudemdong.pdf)


Nỗi Niềm (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/noiniem.pdf)


Một Câu Chuyện Tình (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/noiniem.pdf)


Xin Hãy Giúp Con (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/benboluuday.pdf)


Chuyện Mấy Con Sông (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/chuyenmayconsong.pdf)


Bước Đường Con Theo (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/buocduongcontheo.pdf)


Quê Hương Thì Thầm

(http://www.freewebtown.com/onggiakeu/quehuongthitham.pdf)
Lời Cả Trăm Năm (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/lacatramnam.pdf)


Nào Biết Về Đâu (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/naobietdau.pdf)

giusehien
11-06-2008, 08:27 AM
Hân hạnh giới thiệu những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Đức. (Tiếp Theo)


Trên Bước Chứng Nhân (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/trenbuocchungnhan.pdf)


Theo Vận Nước Trôi (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/theovannuoctroi.pdf)


Cánh Hoa Dâng Mẹ (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/canhhoadangme.pdf)


Đã Nghe Đêm Trường (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/Danghecdemtruong.pdf)Mưa Phùn (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/muaphun.pdf)


Gieo Lời Chứng Nhân (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/gieoloichungnhan.pdf)


Ân Nghĩa Muôn Trùng (http://www.freewebtown.com/onggiakeu/annghiamuontrung.pdf)