PDA

View Full Version : Hãy Học Cùng Giê Su - Chuyên Mục Giành Cho Người Trẻ "Phấn 2"vũng_nước
25-10-2009, 03:31 AM
HCGS27: Như Hạt Muối Ướp Đời

NHƯ HẠT MUỐI ƯỚP ĐỜI
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/NhuHatMuoiUopDoi.bmphttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_27NHUHATMUOIUOPDOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:03 AM
HCGS28: Như Ánh Sáng Cho Trần Gian


NHƯ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIANhttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/NhuAnhSangChoTranGian.jpg


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_28NHUANHSANGCHOTRANGIAN.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:06 AM
HCGS29: Những Nén Bạc Cuộc Đời


NHỮNG NÉN BẠC CUỘC ĐỜi

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/NhungNenBacCuocDoi.bmp

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_29NHUNGNENBACCUOCDOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:16 AM
HCGS30: Kho Tàng Của Đời Tôi
KHO TÀNG CỦA ĐỜI CON

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/KhoTangCuaDoiToi.bmp


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_30KHOTANGCUADOITOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:19 AM
HCGS31: Con Đường GIêsuCON ĐƯỜNG GIÊSU


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/conduonggiesu.jpg

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/conduonggiesu2.jpg


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_31CONDUONGGIESU.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:32 AM
HCGS32: Đường Giêsu Đường Sự Thật


ĐƯỜNG GIÊSU ĐƯỜNG SỰ THẬT

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/DuongGiesuDuongSuThat.bmp


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_32DUONGGIESUDUONGSUTHAT.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:41 AM
HCGS33: Đường Giêsu Đường Sự Sống

ĐƯỜNG GIÊSU ĐƯỜNG SỰ SỐNGhttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/DuongGiesuDuongSuSong.bmp

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_33DUONGGIESUDUONGSUSONG.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:45 AM
HCGS34: Đường Giêsu Đường Sự Sống


PHÚC THAY AI NGHÈO KHÓ

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiNgheoKho.bmp

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_34PHUCTHAYAINGHEOKHO.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:49 AM
HCGS35: Phúc Thay Ai Sầu Khổ Khóc Lóc


PHÚC CHO AI SẦU KHỔ KHÓC LÓC

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiSauKho.bmp


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_35PHUC%20THAYAISAUKHOKHOCLOC.wma

vũng_nước
25-10-2009, 04:59 AM
HCGS36: Phúc Thay Ai Hiền Lành


PHÚC THAY AI HIỀN LÀNHhttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiHienLanh.bmphttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_36PHUCTHAYAIHIENLANH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 05:01 AM
HCGS37: Phúc Thay Ai Khao Khát Sự Công ChínhPHÚC THAY AI KHAO KHÁT SỰ CÔNG CHÍNHhttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiKhaoKhatCongChinh.bmp
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_37PHUCTHAYAIKHAOKHATSUCONGCHINH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 05:10 AM
HCGS38: Phúc Thay Ai Xót Thương Người


PHÚC THAY AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiXotThuongNguoi.bmp


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_38PHUCTHAYAIXOTTHUONGNGUOI.wma

vũng_nước
25-10-2009, 08:49 AM
HCGS39: Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Trong Sạch
PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN TRONG SẠCH


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiCoTamHonTrongSach.jpg


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_39PHUCTHAYAICOTAMHONTRONGSACH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:05 AM
HCGS40: Phúc Thay Ai Xây Dựng Hòa BìnhPHÚC THAY AI XÂY DỰNG HÒA BÌNH


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PHUCTHAYAIXAYDUNGHOABINH.jpg


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_40PHUCTHAYAIXAYDUNGHOABINH.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:16 AM
HCGS41: Phúc Thay Ai Bị Bách Hại Vì Danh Chúa


PHÚC THAY AI BỊ BÁCH HẠI VÌ DANH CHÚA (http://dongten.net/hayhoccunggiesu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=190)

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/PhucThayAiBiBachHaiViDanhChua.jpg


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_41PHUCTHAYAIBIBACHHAIVIDANHCHUA.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:31 AM
HCGS42: Hãy Xin Thì Sẽ Được


HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/HAYXINTHISEDUOC.jpghttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/Bai_42HayXinThiSeDuoc.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:43 AM
HCGS43: Sống Tình Bạn Với GiêsuSỐNG TÌNH BẠN VỚI GIÊSU


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/SongTinhBanVoiGieSu.jpg

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BANGIESU.jpghttp://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/BAI_43SONGTINHBANVOIGIESU.wma

vũng_nước
25-10-2009, 09:51 AM
HCGS44: Cõi Riêng Bên GiêsuCÕI RIÊNG BÊN GIÊSU

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/CoiRiengBenGieSu.jpg


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/HAY_HOC_CUNG_GIESU/Bai44_COIRIENGBENGIESU.wma