PDA

View Full Version : Những Bài giảng tĩnh tâm do Lm. Nguyễn Tầm Thườngvũng_nước
31-10-2009, 12:16 PM
Hãy Tỉnh Thức
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/tinhtam/01_TinhThuc.mp3

vũng_nước
31-10-2009, 12:30 PM
Bí tích Hòa giải - Phần 1
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/tinhtam/02_BiTichHoaGiai-Phan1.mp3


Bí tích Hòa giải - Phần 2
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/tinhtam/03_BiTichHoaGiai-Phan2.mp3

Bí tích Hòa giải - Phần 3
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/tinhtam/04_BiTichHoaGiai-Phan3.mp3

vũng_nước
31-10-2009, 12:32 PM
Bí tích Thánh Thể
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/tinhtam/05_ThanhThe.mp3

vũng_nước
31-10-2009, 12:41 PM
Tôi Là Ai ?

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/tinhtam/06_ToiLaAi.mp3

vũng_nước
20-04-2010, 08:38 PM
Những bài giảng này thật hay. Nhất là những bài nói về Bí Tích Hòa Giải.