PDA

View Full Version : AVÊsake
03-11-2009, 01:57 PM
Höông traàm bay tỏa leân cao


Con daâng leân Meï lôøi chaøo: “Aveâ…”


Thaùng möôøi, thaùng Meï ñaõ veà


Hoa loøng muoân saéc traøn treà nieàm tin
Hoa con laø chuùt hy sinh


Töø taâm, baùc aùi, bỏ mình, cho ñi


Duø ñôøi gian khoù, saù gì


Nhìn leân göông Meï gaéng ghi trong loøng
Thuyeàn ñôøi gặp soùng long ñong


Gian nan khoán khoù, caäy troâng vöõng cheøo


Ra khôi soùng gioù hiểm ngheøo


Beân con coù Meï luoân theo ñoàng haønh
Taï ôn Thieân Chuùa nhaân laønh


Ñôøi con coù Meï- göông laønh nguyeän noi.