PDA

View Full Version : Biến Máy PC bạn thành máy game trong 5 phút:vũng_nước
09-11-2009, 11:37 PM
Biến Máy PC bạn thành máy game trong 5 phút:

http://www.emulator-zone.com/doc.php/gamecube/


"Đừng mê game chơi nhiều tốn thời giờ vô bổ"

Angelus
10-11-2009, 12:20 AM
Nhìn dịch ra đuối quá anh ui...
IQ em thấp nữa!:102::102::102: