PDA

View Full Version : CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường (CD11-CD15)vũng_nước
18-11-2009, 09:47 AM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD11


http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD11/cover1.jpg

Tiếng Chuông Đồng:

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD11/Tieng_Chuong_Dong.mp3

vũng_nước
19-11-2009, 12:03 AM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD12

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD12/cover1.jpg

Con Muỗi:

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD12/con_muoi.mp3

vũng_nước
19-11-2009, 02:00 AM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD13

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD13/Cover1.jpg


01-Nhân Qủa

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD13/nhan_qua.mp3

02-Lời Chiếc Dây Thừng
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD13/Loi_Chiec_Day_Thung.mp3

vũng_nước
19-11-2009, 03:05 AM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD14

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD14/cover1.jpg

01-Cái Chết Của Ông Cha:
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD14/Cai_Chet_Cua_Ong_Cha.mp3

vũng_nước
12-12-2010, 11:40 PM
CẦU NGUYỆN VÀ SUY NIỆM, Lm.Nguyễn Tầm Thường CD15

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD15/Cover1.jpg

01-Sầu Riêng
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD15/Sau_Rieng.mp3


02-Tình Yêu Và Đau Khổ:
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Lm_Nguyen_Tam_Thuong/CD15/Tinh_Yeu_Va_Dau_Kho.mp3