PDA

View Full Version : Giáo dục Kitô giáo trong Gia đình (GM Nguyễn Khảm)vũng_nước
21-11-2009, 11:18 PM
Đức Tin Kitô Giáo (ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm)


Phần 1:http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DucTinKitoGiao/GiaoDucKitoGiao_Phan1.mp3
Phần 2:http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DucTinKitoGiao/GiaoDucKitoGiao_Phan2.mp3