PDA

View Full Version : PHỦ QUỐC VỤ KHANHGia Nhân
29-11-2009, 01:04 PM
Phủ Quốc Vụ Khanh
(Secretariat of State)
http://mensa-barbie.com/bloggerimages/Vatican_palace_stone_casti copy

Quốc Vụ Khanh: Hy. Tarcisio Bertone
Thường vụ: Tgm. Leonardo Sandri
Ngoại giao: Tgm. Giovanni Lajolo
Địa chỉ: Secretariat of State, Palazzo Apostolico, 00120 Vatican City.
Phủ Quốc Vụ Khanh có nhiệm vụ hỗ trợ Đức Giáo hoàng trong các sinh hoạt liên hệ tới Giáo hội toàn cầu. Phủ có 2 phân bộ: Thường vụ và Ngoại giao. Bộ Thường vụ lo các công việc hàng ngày của Toà Thánh, liên kết các hoạt động của giáo triều, chuẩn bị các văn kiện của Đức Giáo hoàng, điều hành các cơ quan truyền thông báo chí của Tòa Thánh và Văn phòng Thống kê Trung ương. Bộ Ngoại giao lo về các quan hệ với các chính quyền dân sự.

St Internet