PDA

View Full Version : Những ngôi mộ Công Giáo đẹpGia Nhân
03-12-2009, 01:00 PM
Nguon : http://opera.comic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/3_3.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529981) 6 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/004%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529985) 4 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/4_2.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529986) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/008%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529988) 6 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/009%5B2%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529989) 6 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/010%5B2%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529990) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/015%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529994) 3 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/15_2.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529995) 4 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/17.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529996) 2 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/018%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11529999) 4 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/024%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530002) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/031%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530004) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/032%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530006) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/035-36%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530008) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/039%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530010) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/045%5B2%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530011) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/052%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530012) 2 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/053%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530013) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/056%5B2%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530014) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/057%5B1%5D.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530017)

Gia Nhân
03-12-2009, 01:02 PM
10 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/86450.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530061) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/122859.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530073) 2 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/240676.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530075) 6 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/1759608.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530077) 3 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/a2.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530080) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/a4-g.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530081) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/a5-g.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530082) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/a7-g.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530084) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/A_Graeber1380Kopie.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530086) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/BILD0018.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530088) 6 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/BILD0304.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530090) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/BILD0349.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530091) 2 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/C2.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530286) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/celtic-cross-1_small.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530287) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/devlin%2520joe2_small.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530288) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel01.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530289) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel02.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530290) 4 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel03.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530292) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel04.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530294)

Gia Nhân
03-12-2009, 01:03 PM
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel05.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530295) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel06.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530296) 4 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel07.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530297) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel08.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530298) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel09.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530299) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel10.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530302) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel13.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530303) 6 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel14.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530305) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel15.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530306) 2 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel17.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530307) 6 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel18.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530308) 12 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel19.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530309) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel20.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530310) 7 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel21.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530311) 13 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel22.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530312) 6 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel23.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530313) 7 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel24.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530314) 5 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel25.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530315) 9 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel26.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530316) 7 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel27.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530317) 7 views

Gia Nhân
03-12-2009, 01:04 PM
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/doppel28.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530318) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-1.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530319) 7 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-2.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530320) 7 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-5.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530322) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-7.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530323) 10 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-8.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530324) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-9.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530325) 12 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-10.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530326) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-11.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530327) 10 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-12.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530328) 5 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-13.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530329) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-14.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530330) 2 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/Doppelgrab-15.jpg_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530332) 3 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2518.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530334) 3 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2519.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530335) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2520.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530337) 4 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2521.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530338) 0 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2522.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530340) 0 views
<LI class=pic1>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2523.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530356) 4 views
<LI class=pic2>http://files.myopera.com/tongiao-kientruc/albums/843475/thumbs/DSCF2524.JPG_thumb.jpg (http://my.opera.com/tongiao-kientruc/albums/showpic.dml?album=843475&picture=11530358) 8 views

bietkhucbuon
03-12-2009, 02:05 PM
đẹp đấy, nhưng toàn của nước ngoài không ạh, vn khi nào có nhỉ.

yeu thuong
03-12-2009, 04:16 PM
Những ngôi mộ thế này thì chỉ có ở nước ngoài thôi nhỉ? Việt Nam mình chắc không có ! :read::read::read:

vampire
04-12-2009, 10:31 AM
oa, lúc người ta chết cũng chú ý tới nghệ thuật quá chứ??:43:

Ti_Amo
04-12-2009, 10:53 AM
sống cái nhà, chết cái mồ
Nhưng nơi yên nghỉ đời đời là đâu nhỉ?
:105::105::105:

Angelus
04-12-2009, 05:35 PM
Các bia mộ đẹp!

sống cái nhà, chết cái mồ
Nhưng nơi yên nghỉ đời đời là đâu nhỉ?:105::105::105:Ở trển... bay lòng vòng lòng vòng...

KattyNguyen
10-12-2009, 02:35 PM
Các bia mộ đẹp!
Ở trển... bay lòng vòng lòng vòng...

Nước Trời ấy chứ đâu. :105:
Mộ dù sao cũng chỉ là nơi chứa nắm xương tàn. :92:

Gia Nhân
04-06-2013, 09:38 PM
Tại VN nà


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/19.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/20.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/21.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/22.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/23.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/24.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/25.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/26.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/27.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/28.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/29.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/30.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/31.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/32.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/33.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/34.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/35.JPG

Gia Nhân
04-06-2013, 09:44 PM
http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/55.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/56.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/57.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/58.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/59.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/60.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/61.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/62.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/63.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/64.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/65.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/66.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/67.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/68.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/69.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/70.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/71.JPG


http://www.damyngheninhvanninhbinh.com/images/moconggiao/72.JPG