PDA

View Full Version : Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơngioanha
04-12-2009, 09:24 PM
Hình Ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn của Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu và Họp Mặt Cựu Chủng Sinh Xuân Lộc (Nov. 7, 2009)


http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1339.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1342.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1350.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1355.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1357.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1361.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1369.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1370.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1372.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1377.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1378.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1380.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1381.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1382.JPG

gioanha
04-12-2009, 09:30 PM
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1383.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1384.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1395.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1400.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1405.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1413.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1416.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1423.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1425.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1429.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1448.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1456.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1459.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1467.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1471.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1476.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1481.JPG

gioanha
04-12-2009, 09:36 PM
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1485.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1493.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1497.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1503.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1506.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1508.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1512.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1515.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1522.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1525.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1527.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1529.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1538.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1542.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1549.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1550.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1597.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1630.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1634.JPG
http://thanhcavietnam.info/gioanha/PICTURE/cuuchungsinh_Xuanloc/IMG_1636.JPG