PDA

View Full Version : BA CƠN CÁM DỖ (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
28-12-2009, 01:57 PM
Bài giảng Tĩnh Tâm năm 1991, (Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

BA CƠN CÁM DỖ

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/1_BaConCamDo.mp3

BA CƠN CÁM DỖ (tiếp theo)

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/NGUYEN_VAN_KHAM/2_BaConCamDo_tt.mp3