PDA

View Full Version : Xuân Tha Hương - Vô Thường Guitar Vol. 78DonRac
05-01-2010, 09:28 AM
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/XuanThaHuong-VoThuongGuitar-Front.jpg
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/XuanThaHuong-VoThuongGuitar-Back.jpg
http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/XuanThaHuong-VoThuongGuitar-CD.jpg

Link Download Album MP3 128 kbps:
http://thanhcavietnam.us/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar.rar

Ps: CD này không thể post ở Trang Nghe Nhạc Thánh Ca, nên xin chia sẻ ở Diễn đàn.

DonRac
05-01-2010, 09:31 AM
Xuân Họp Mặt

Sáng tác: Văn Phụng
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/01.XuanHopMat_vp_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:33 AM
Hoa Xuân

Sáng tác: Phạm Duy
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/02.HoaXuan_pd_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:34 AM
Xuân Đã Về

Sáng tác: Minh Kỳ
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/03.XuanDaVe_mk_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:35 AM
Phiên Gác Đêm Xuân

Sáng tác: Nguyễn Văn Đông
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/04.PhienGacDemXuan_nvd_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:36 AM
Nhớ Một Chiều Xuân

Sáng tác: Nguyễn Văn Đông
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/05.NhoMotChieuXuan_nvd_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:37 AM
Đám Cưới Đầu Xuân

Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/06.DamCuoiDauXuan_ttt_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:39 AM
Xuân Tha Hương

Sáng tác: Xuân Tiên
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/07.XuanThaHuong_xt_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:40 AM
Đồn Vắng Chiều Xuân

Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/08.DonVangChieuXuan_ttt_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:41 AM
Mộng Chiều Xuân

Sáng tác: Ngọc Bích
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/09.MongChieuXuan_nb_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:43 AM
Ai Lên Xứ Hoa Đào

Sáng tác: Hoàng Nguyên
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/10.AiLenXuHoaDao_hn_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:45 AM
Anh Cho Em Mùa Xuân

Sáng tác: Nguyễn Hiền - Kim Tuấn
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/11.AnhChoEmMuaXuan_nh-kt_VoThuong.mp3

DonRac
05-01-2010, 09:46 AM
Em Còn Nhớ Mùa Xuân

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Thể hiện: Vô Thường

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GD-QH-LH/XuanThaHuong-VoThuongGuitar/12.EmConNhoMuaXuan_ntm_VoThuong.mp3