PDA

View Full Version : BỘ CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT (Suy Niệm 09&10 - Kiếp Người)vũng_nước
09-01-2010, 09:05 AM
Bấm đây để nghe ===> "BỘ CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT " Phần 1 (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/KiepNguoi_01.html)


Kiếp người 1


01 Xin Thánh Thần
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/001_KiepNguoi.mp3


02 Kiếp nhân sinh
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/002_KiepNguoi.mp3


03 Một thân phận Một đời
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/003_KiepNguoi.mp3


04 Cát bụi
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/004_KiepNguoi.mp3


05 Đời con
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/005_KiepNguoi.mp3


06 Chân đích của kiếp người
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/006_KiepNguoi.mp3


07 Kiếp người nài van
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/007_KiepNguoi.mp3


08 kiếp cỏ hoang
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/008_KiepNguoi.mp3


09 Giờ chờ đợi
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/009_KiepNguoi.mp3


10 Xim cảm tạ Chúa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/09_KiepNguoi1/010_KiepNguoi.mp3

vũng_nước
09-01-2010, 09:06 AM
Bấm đây để nghe ===> "BỘ CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT " Phần 2 (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/kiepnguoi2.html)


01 Kiếp người cậy trông

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/011_kiep_nguoi_2.mp302 Tình Ngài gọi con

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/012_kiep_nguoi_2.mp303 Rồi Ngài sẽ qua đi

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/013_kiep_nguoi_2.mp304 Dòng đời

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/014_kiep_nguoi_2.mp305 Phù hoa

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/015_kiep_nguoi_2.mp306 Đời tôi

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/016_kiep_nguoi_2.mp307 Một thoáng mây bay

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/017_kiep_nguoi_2.mp308 Về với cát bụi

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/018_kiep_nguoi_2.mp309 Đời là bể dâu

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/019_kiep_nguoi_2.mp310 Hãy nhớ

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/10_KiepNguoi2/020_kiep_nguoi_2.mp3