PDA

View Full Version : BỘ CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT (Suy niệm 7 - Thì Thầm Bên Chúa)vũng_nước
09-01-2010, 09:34 AM
Suy niệm 7 - Thì Thầm Bên Chúa


00 Thì thầm bên chúa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/00_THI_THAM_BEN_CHUA.mp3

01 Thắp sáng lên
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/01_THAP_SANG_LEN.mp3

02 Đến với Mẹ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/02_DEN_VOI_ME.mp3

03 Nguyện cầu
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/03_NGUYEN_CAU.mp3

04 Con nay trở về
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/04_CON_NAY_TRO_VE.mp3

05 Tình yêu Thiên Chúa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/05_TINH_YEU_THIEN_CHUA.mp3

06 Trông cậy Chúa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/06_TRONG_CAY_CHUA.mp3


07 Bốn mùa yêu thương
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/07_BON_MUA_TINH_YEU.mp3

08 Tình chúa yêu con
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/07_THI_THAM_BEN_CHUA/08_TINH_CHUA_YEU_CON.mp3