PDA

View Full Version : BỘ CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT (Suy niệm 3 - Chết không phải là hết)vũng_nước
09-01-2010, 12:21 PM
Suy niệm 3 - Chết không phải là hết


01 Chết không phải là hết
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/00_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET.mp3

01 Hãy trỗi dạy
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/01_HAY_TROI_DAY.mp3

02 Thánh Thần hãy đến
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/02_THANH_THAN_HAY_DEN.mp3

03 Người có là gì
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/03_NGUOI_CO_LA_GI.mp3


04 Tâm tình ăn năn
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/04_TAM_TINH_AN_NAN.mp3


05 Tôi sẽ sống lại
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/05_TOI_SE_SONG_LAI.mp3


06 Sự sống thay đổi mà không mất đi
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/06_SU_SONG_THAY_DOI_MA_KHONG_MAT.mp3


07 Chúa thương cứu độ
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/07_CHUA_THUONG_CUU_DO.mp3

08 Hãy tìm nước Chúa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/08_HAY_TIM_NUOC_TROI.mp3


09 Hãy tỉnh thức
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/09_HAY_TINH_THUC.mp3


10 Thập giá Đức Kitô
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/10_THAP_GIA_DUC_KITO.mp3


11 Hồng ân Thiên Chúa
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/11_HONG_AN_THIEN_CHUA.mp3


12 Mẹ đứng đó
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/03_CHET_KHONG_PHAI_LA_HET/12_ME_DUNG_DO.mp3