PDA

View Full Version : BỘ CD SUY NIỆM THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ SỰ CHẾT (Suy niệm 1 - Thân phận con người và sự chết)vũng_nước
09-01-2010, 01:35 PM
Suy Niệm 01 - Thân phận con người và sự chết

http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/SUY_NIEM_KIEP_NGUOI/01_THAN_PHAN_CON_NGUOI_VA_SU_CHET/01_THAN_PHAN_CON_NGUOI_VA_SU_CHET.mp3