PDA

View Full Version : Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân (toàn bộ)ThanhCaVN
15-01-2010, 09:11 AM
Hướng Dẫn Giáo Luật - Dành Cho Giáo Dân (toàn bộ)
Lời Tựa (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-01-19.0592456702/)

1. Giáo Hội Công Giáo (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.7624235647/)

2. Sứ mạng của Giáo Hội (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.1522579368/)

3. Công Giáo Rôma và Công Giáo Đông Phương (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.6038482433/)

4. Ai thuộc về Giáo Hội Công Giáo Rôma(Nghi lễ Latin) (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.6676337918/)

5. Giáo Hội Công Giáo với Nghi Lễ khác (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.7278342514/)

6. Đức Thánh Cha và quyền tối cao trong Giáo Hội (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.8310854763/)

7. Thượng Hội Đồng Giám Mục (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.9024033018/)

8. Công Đồng Hoàn Vũ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.9812604495/)

9. Tập Đoàn Hồng Y (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.2004416213/)

10. Giáo Triều Rôma (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.2806427189/)

11. Phủ Quốc Vụ Khanh (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.3472508016/)

12. Phái viên Toà Thánh (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.4120828831/)

13. Các Giáo Hộ địa phương (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.4753970351/)

14. Giáo phận (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.5347188098/)

15. Hạt Phủ Doãn Tông Toà (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.6250893941/)

16. Hạt Giám Quản Tông Toà (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.7271130891//)

17. Giới hạn lãnh thổ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.7842337384/)

18. Bản quyền Sở tại (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.8383666267/)

19. Hội Đồng Giám Mục (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.9071408720/)

20. Giám mục Chính Toà (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.9783452899/)

21. Giám mục phó và Giám mục phụ tá (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.0482912098/)

22. Tổng Đại diện (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.1128657179/)

23. Đại diện Giảm mục (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.1649188203/)

24. Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.6966840257/)

25. Thành lập Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.7989484698/)

26. Tính cách Pháp nhân của Giáo xứ] (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.8750896429/)

27. Một Giáo xứ một Cha Sở (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.9411204328/)

32. Cha Sở (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-05-26.0196138744/)

33, 34, 35, 36. Cha Sở và việc bổ nhiệm (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.8476155287/)

37. Các Cha phó (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.0867323833/)

38. Cha Giám quản Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.1599570312/)

39. Cha Tuyên úy (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.2513009511/)

40. Vai trò của Giáo dân trong Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.3092095607/)

41, 42. Hội Đồng Giáo xứ & Hội Đồng Tài chánh (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.3818395459/)

43. Đại diện pháp lý của Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.5328507020/)

44, 45. Quản trị tài sản Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.6047349182/)

46-50. Điều hành và Văn khố Giáo xứ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.6942389480/)

51-59. Các Tín hữu (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.8112902760/)

60. Liên hệ giữa chủ chiên và chiên (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.9689198920/)

61-71. Quyền lợi và nghĩa vụ của Tín hữu (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.0404197556/)

72-80. Quyền lợi và nghĩa vụ của Giáo dân (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.1297388344/)

81-94. Các đoàn thể hiệp hội (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.2545325677/)

95. Hiệp hội công (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.3393364735/)

96-102. Các hiệp hội tư (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.4418260347/)

103-105. Các hiệp hội khác (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.5064951358/)

106. Cấp trên của các hiệp hội (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.6041519659/)

107-112. Hội viên và hiệp hội ( http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.6812694590/)

113. Quyền lập pháp trong giáo hội ( http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.7844534702/)

114, 115. Quyền cai quản ( http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.8400873271/)

116-124. Luật pháp trong Giáo hội ( http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.9515949784/)

125-127. Các loại luật lệ (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.0439758009/)

128. Cách thức ban hành luật (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.1463698736/)

129, 130. Ai phải giữ luật (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.2311233753/)

131, 132. Cư trú ảnh hưởng việc giữ luật (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.2938972408/)

133. Nghi ngờ, không biết, lầm lẫn về luật pháp (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.3626528023/)

143, 144. Các thể nhân (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.4498471472/)

145-154. Luật Cư Trú (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.7718451388/)

155-157. Liên hệ họ hàng (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.8253294963/)

158-168. Các Pháp nhân (http://buiductien.com/index_html/books/HuongDanGiaoLuat/plonearticle.2007-07-18.9259967751/)


(còn tiếp)

Nguồn: http://buiductien.com