PDA

View Full Version : Linh Mục Ns. Sơn Ca Linhgiusehien
24-03-2008, 12:29 AM
Linh Mục Nhạc Sĩ Giuse Trương Đình Hiền. Bút hiệu Sơn Ca Linh.

Sinh ngày : 19/03 tại Trà Câu - Quảng Ngãi

Chịu chức : 10/05/1989

Bổn mạng : 19/3

Chức vụ : Hạt trưởng hạt Phú Yên

Địa Chỉ : Nhà thờ Tuy Hòa, đường Lê Trung Kiên,

Thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Điện thoại : 057. 824197.

Email : josdhien@yahoo.com

Website: http://www.thannho.com

http://www.ghphuyen.com/Linhmuc/danhsachlm.htm