PDA

View Full Version : Thượng Hội Ðồng Giám Mục Và Các Ðại Hội Nghị Thế GiớiGia Nhân
20-02-2010, 12:34 PM
Synod of Bishops
Thượng Hội Ðồng Giám Mục
Và Các Ðại Hội Nghị Thế Giới

http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vn/giammuc.gif
Thánh Lễ đồng tế của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Prepared for internet by Radio Veritas Asia, Philippines


Khóa Họp THÐGM về Châu Phi (4/10/2009-/25/10/2009) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/09news/thdgmphi.htm)
Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 12 (5/10/2008-/26/10/2008) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/08news/thdgm12.htm)
Ðại Hội Truyền Giáo Á Châu tại Chiang Mai, Thái Lan (18-22/10/2006) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/truyengiao/truyengiao.htm)
Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 11 (2/10/2005-/23/10/2005) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/05news/thdgm11.htm)
Hội Nghị Toàn Thể 8 của LHÐGM Á Châu tại Nam Hàn (17-23/08/2004) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/04news/namhan.htm)
Khóa Họp THÐGM thế giới lần thứ 10 (30/09/2001-/2710/2001) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/thegioi.htm)
Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu (1-23/10/1999) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/auchau.htm)
Khóa Họp THÐGM Châu Ðại Dương (22/11/1998-12/12/1998) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/daiduong.htm)
Khóa Họp Ðặc Biệt THÐGM Á Châu (19/04/1998-14/05/1998) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/achau.htm)
Khóa Họp Ðặc Biệt THÐGM Mỹ Châu (16/11/1997-12/12/1997) (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/mychau.htm)

Những Từ Ngữ thường dùng của Thượng Hội Ðồng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/danhtu.htm)
Vài nét lịch sử về Thượng Hội Ðồng Giám Mục (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/lsthhdgm.htm)
Lược qua lịch sử các khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/thgiamuc/2thegioi.htm)

Nguồn: http://www.catholic.org.tw (http://www.catholic.org.tw)