PDA

View Full Version : Nhạc Mùa Chay-Mùa Phục Sinh( không lời)bethichconlua
20-03-2010, 08:10 PM
Ăn Năn

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/AnNan.mid

bethichconlua
20-03-2010, 08:12 PM
Ánh Sáng Và Bóng Tối


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/AnhSangvaBongToi.mid

bethichconlua
20-03-2010, 08:14 PM
Bài Ca Phục Sinh

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/BaiCaPhucSinh.mid

bethichconlua
20-03-2010, 08:21 PM
Bài Ca Thống Hối

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/BaiCaThongHoi.mid

bethichconlua
20-03-2010, 08:24 PM
Bài Ca Thương Khó


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/BaiCaThuongKho.mid

bethichconlua
21-03-2010, 11:12 AM
Bao La Tình Chúa

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/BaoLaTinhChua.mid

bethichconlua
21-03-2010, 11:12 AM
Bước Chân Hoang

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/BuocChanHoang.mid

bethichconlua
21-03-2010, 11:13 AM
Valve Mặt Trời Đã Tắt

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/CalveMatTroiDaTat.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:47 AM
CanVê Chiều Xưa

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/CanVeChieuXua.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:47 AM
Cao Vời Khôn Ví

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/CaoVoiKhonVi.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:48 AM
Cha Ơi Con Nay Đã Về


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChaOiConNayDaVe.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:53 AM
Cha Ơi Xin Tha Thứ

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChaOiXinThaThu.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:54 AM
Cha Vẫn Chờ

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChaVanCho.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:55 AM
Chiều Tím

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChieuTim%20by%20Lm%20Duy%20Thien.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:56 AM
Chiều Tím CanVê

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChieuTimCanve.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:57 AM
Chiều CanVê

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/Chieu_Can_Ve.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:58 AM
Chúa Chờ Ta

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaChoTa.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:05 PM
Chúa Đã Phục Sinh
http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaDaPhucSinh.MID

bethichconlua
22-03-2010, 10:06 PM
Chúa Đã Sống Lại

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaDaSongLai.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:07 PM
Chúa Gìn Giữ Gìn Con


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaGiuGinCon.mid

bethichconlua
22-03-2010, 10:11 PM
Chúa Là Đèn Sáng

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaLaDenSang_TN.mid

bethichconlua
25-03-2010, 01:04 AM
Chúa Là Tình Yêu

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaLaTinhYeu.mid

bethichconlua
25-03-2010, 01:07 AM
Chúa Lên Trời

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaLenTroi.mid

bethichconlua
25-03-2010, 01:08 AM
Chúa Nhân Từ

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaNhanTu.mid

bethichconlua
26-03-2010, 11:49 PM
Chúa Phục Sinh

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChuaPhucSinh.mid

bethichconlua
26-03-2010, 11:50 PM
Chút Lòng Son

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ChutLongSon.mid

bethichconlua
26-03-2010, 11:51 PM
Con Biết Lấy Gì

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConBietLayGi.MID

bethichconlua
26-03-2010, 11:52 PM
Con Còn Nhớ Mãi

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConConNhoMai.mid

bethichconlua
26-03-2010, 11:53 PM
Con Dâng Lên Ngài

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConDangLenNgai.mid

bethichconlua
26-03-2010, 11:54 PM
Con Dâng Lên


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConDangLen_TN.mid

bethichconlua
26-03-2010, 11:55 PM
Con Đi Tìm Chúa

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConDiTimChua.mid

sontruong
27-03-2010, 12:29 PM
Chúng con rất thích những bài hát về Ngài Chúa ơi! Chúa là tất cả đời với con ? con xin Ngài hãy luôn bên con và soi đường cho con đi !

bethichconlua
28-03-2010, 09:42 PM
Con Hãy Nhớ Rằng[AUDIO]http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConHayNhoRang.mid/ (http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConHayNhoRang.mid/AUDIO])[AUDIO] (http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConHayNhoRang.mid/AUDIO])

bethichconlua
28-03-2010, 09:43 PM
Con Hướng Về Chúa

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConHuongVeChua_BB.mid

bethichconlua
28-03-2010, 09:44 PM
Con Là Cát Bụi

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConLaCatBui.mid

bethichconlua
28-03-2010, 09:45 PM
Con Nay Trở Về


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConNayTroVe.mid

bethichconlua
28-03-2010, 09:46 PM
Con Là Tro Bụi

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConLaTroBui.mid

bethichconlua
28-03-2010, 09:48 PM
Con Tạ Ơn Chúa


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConTaOnChua.mid

bethichconlua
28-03-2010, 09:50 PM
Con Tim Yêu Chúa


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConTimYeuChua.mid

bethichconlua
29-03-2010, 08:43 AM
Con Trông Cậy Chúa

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/ConTrongCayChua.MID

bethichconlua
29-03-2010, 08:45 AM
Đồi Thập Tự


http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/DoiThapTu.mid

bethichconlua
29-03-2010, 10:13 AM
Dưới Chân Thập Tự

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/DuoiChanThapTu.mid

bethichconlua
29-03-2010, 10:14 AM
Đường Đời Gian Truân

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/DuongDoiGianTruan.mid

bethichconlua
29-03-2010, 10:14 AM
Đường Lữ Thứ

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/DuongLuThu.mid

bethichconlua
29-03-2010, 10:15 AM
Đường Thập Tự

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/DuongThapTu.mid

bethichconlua
29-03-2010, 10:17 AM
GiêSu GiêSu

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/GiesuGiesu.mid

bethichconlua
30-03-2010, 06:03 PM
GiêSu Tình Yêu

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/GiesuTinhYeu.mid

bethichconlua
30-03-2010, 06:04 PM
Giờ Thập Tự

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/GioTuNan.mid

bethichconlua
04-04-2010, 04:05 PM
Hát Lên Người Ơi

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/HatLenNguoiOi.mid

bethichconlua
07-04-2010, 09:48 AM
Giọt Lệ Thống Hối

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/GiotLeThongHoi_BB.mid

bethichconlua
07-04-2010, 09:49 AM
Hãy Ăn Năm Sám Hối

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/HayAnNanSamHoi.mid

bethichconlua
07-04-2010, 09:51 AM
Hãy Chỗi Dạy

http://thanhcavietnam.info/BTCL/PV_Mua%20Chay%20-%20Phuc%20Sinh/HayChoiDay.mid