PDA

View Full Version : Kinh Thánh Trẻ:Những Câu Truyện Kinh Thánh Tân ƯớcGia Nhân
26-03-2010, 08:46 AM
Kinh Thánh Trẻ:
Những Câu Truyện Kinh Thánh Tân Ước
46-
Gioan Tẩy Giả sinh ra đời (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/46-GioanTayGia.htm)
47-
Sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Maria (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/47-TruyenTinChoDucMaria.htm)
48-
Đức Maria viếng thăm bà Elizabét (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/48-MariaViengThamBaElizabeth.htm)
49-
Chúa Giêsu sinh ra (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/49-ChuaGiesuSinhRa.htm)
00-


Câu chuyện Giáng sinh (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CauChuyenGiangSinhBangHinh.htm)
bằng hình (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/CauChuyenGiangSinhBangHinh.htm)
50-
Các nhà Chiêm tinh thờ lạy Hài Nhi (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/50-BaVua.htm)
51-
Chúa Giêsu ở lại trong Đền thánh (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/51-ChuaGiesuOLaiDenThanh.htm)
52-
Gioan Tẩy giả rao giảng (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/52-GioanTayGiaRaoGiang.htm)
53-
Chúa Giêsu chịu phép rửa (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/53-ChuaGiesuChiuPhepRua.htm)
54-
Chúa chọn các tông đồ (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/54-ChuaGiesuGoiCacTongDo.htm)
55-
Tám Mối phúc thật (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/55-TamMoiPhucThat.htm)
56-
Chúa Giêsu dạy cầu nguyện (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/56-ChuaGiesuDayCauNguyen.htm)
57-
Tiệc cưới Canna (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/57-TiecCuoiCana.htm)
58-
Chúa chữa người bại liệt (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/58-ChuaChuaNguoiBaiLiet.htm)
59-
Đừng lo lắng về ngày mai (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/59-DungLoVeNgayMai.htm)
60-
Dụ ngôn người gieo giống (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/60-DuNgonNguoiGieoGiong.htm)
61-
Chúa chữa người đầy tớ viên đội trưởng (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/61-ChuaChuaNguoiDayTo.htm)
62-
Người phụ nữ tội lỗi nhiều được Chúa tha thứ (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/62-NguoiPhuNuToiNhieu.htm)
63-
Chúa đuổi người lái buôn khỏi đền thờ (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/63-ChuaDuoiNguoiBuonBan.htm)
64-
Dụ ngôn cỏ lùng (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/64-DuNgonCoLung.htm)
65-
Chúa Giêsu làm phép bánh hóa ra nhiều (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/65-PhepLaBanhHoaRaNhieu.htm)
66-
Chúa Giêsu đi trên mặt nước (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/66-ChuaGiesuDiTrenNuoc.htm)
67-
Chúa Giêsu biến hình trên núi (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/67-ChuaGiesuBienHinh.htm)
68-
Ai muốn làm lớn hãy làm người nhỏ nhất (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/68-HayTroNenNhoBe.htm)
69-
Người giàu có khó vào nước trời (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/69-NguoiGiauCoKhoVaoNuocTroi.htm)
70-


Dụ ngôn Người làm vườ nho (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/70-DuNgonNguoiLamVuonNho.htm)
71-


Dụ ngôn 10 nén bạc (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/71-DuNgon10NenBac.htm)
72-


Dụ ngôn 10 cô trinh nữ (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/72-DuNgon10TrinhNu.htm)
73-


Nộp thuế cho Xêda (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/73-NopThueChoXeDa.htm)
74-


Chúa Giêsu chữa người mù từ thưở mới (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/74-ChuaGiesuChuaNguoiMu.htm)
sinh (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/74-ChuaGiesuChuaNguoiMu.htm)
75-


Người phụ nữ Samari bên giếng nước (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/75-NguoiPhuNuSamari.htm)
76-


Chúa cho Ladarô chết 4 ngày sống lại (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/76-ChuaChoLadaroSongLai.htm)
77-


Người phụ nữ xức dầu thơm chân Chúa (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/77-XucDauThomChanChua.htm)
78-


Ngày phán xét chung (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/78-NgayPhanXet.htm)
79-


Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/79-ChuaGiesuRuaChanChoMonDe.htm)
80-


Chúa Giêsu lập phép Thánh thể (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/80-ChuaGiesuLapPhepThanhThe.htm)
81-


Phêrô chối Chúa 3 lần (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/81-PheroChoiChua3Lan.htm)
82-


Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/82-ChuaGiesuChiuDongDinh.htm)
83-


Chúa Giêsu chết trên thánh giá (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/83-ChuaGieseuChetTrenThanhGia.htm)
84-


Chúa Giêsu sống lại (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/84-ChuaGiesuSongLai.htm)
85-


Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/85-ChuaGiesuHienRaVoiMonDe.htm)
86-


Chúa Giêsu đi với hai môn đệ trên đường (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/86-HanhTrinhEmauVaVeTroi.htm)
Emau và về trời (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/86-HanhTrinhEmauVaVeTroi.htm)
00-
Kết thúc kinh thánh Tân ước (http://thanhlinh.net/MucVuTre/Images/Certificate2.jpg)


http://thanhlinh.net/images/HeartSm1.gif


Kinh Thánh:
Cựu Ước (http://thanhlinh.net/thanhkinh/index_cuuuoc.htm)
- Tân Ước (http://thanhlinh.net/thanhkinh/index_tanuoc.htm)

Kinh Thánh Trẻ:
Truyện Cựu Ước (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/index_cuuuoc.htm) -
Truyện Tân Ước (http://thanhlinh.net/MucVuTre/KinhThanh/index_cuuuoc.htm)
Tự Điển Kinh Thánh (http://thanhlinh.net/thanhkinh/hochoi/tudienabc.htm)
ABC (http://thanhlinh.net/thanhkinh/hochoi/tudienabc.htm)

Nguồn: http://gxbengo.forum777.com (http://gxbengo.forum777.com)