PDA

View Full Version : Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sàigòntom
08-04-2010, 03:59 PM
Thiệp mời tham dự Thánh Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sàigòn

http://vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087ltxchua.jpg (http://vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087ltxchua.jpg)http://vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087ltxch2.jpg (http://vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087ltxch2.jpg)http://vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087ltxch3.jpg (http://vietcatholic.org/pics/1068d6ca16e3b087ltxch3.jpg)
Nguồn: Vietcatholic.org