PDA

View Full Version : Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô IIGia Nhân
09-04-2010, 10:25 PM
Thánh
Công Ðồng Chung Vaticanô II


Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro00.htm)
Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro03.htm) | |
Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro04.htm) | | Chương V (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro05.htm) | | Chương VI (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro06.htm) | | Chương VII (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sacro07.htm) | |
- Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/inter00.htm)
Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/inter01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/inter02.htm) | |
- Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen00.htm)
Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen03.htm) | | Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen04.htm)| |
Chương V (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen05.htm)| | Chương VI (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen06.htm)| | Chương VII (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen07.htm)| | Chương VIII (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen08.htm)| |
Thông Tri và Chú Thích Sơ Khởi (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/lumen09.htm)
- Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/oriental0.htm)
Toàn Văn Sắc Lệnh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/oriental.htm)
- Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit00.htm)
Lời Mở Ðầu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unitatis.htm) | | Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/unit03.htm) | |
- Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/dominus00.htm)
Lời Mở Ðầu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/dominus.htm) | | Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/dominus01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/dominus02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/dominus03.htm) | |
- Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/caritatis00.htm)
Toàn Văn Sắc Lệnh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/caritatis.htm)
- Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/totius00.htm)
Toàn Văn Sắc Lệnh (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/totius.htm)
- Tuyên Ngôn về Giáo Dục Ki-tô Giáo (Gravissimum Educationis):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/educat0.htm)
Toàn văn Tuyên Ngôn (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/education.htm)
- Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo (Nostra Aetate):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/aetate0.htm)
Toàn văn Tuyên Ngôn (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/aetate.htm)
- Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum00.htm)
Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum03.htm) | |
Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum04.htm) | |Chương V (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum05.htm)| |Chương VI (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/verbum06.htm)| |
- Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost00.htm)
Lời Mở Ðầu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/aposto.htm) | | Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost03.htm) | |
Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost04.htm) | | Chương V (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost05.htm) | | Chương VI (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/apost06.htm) | |
- Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/human00.htm)
Lời Mở Ðầu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/humanae.htm) | | Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/human01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/human02.htm) | |
- Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes00.htm)
Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes03.htm) | |
Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes04.htm) | | Chương V (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes05.htm) | | Chương VI (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gentes06.htm) | |
- Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/ordinis00.htm)
Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/ordinis01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/ordinis02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/ordinis03.htm) | |
- Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium Et Spes):
Lời Giới Thiệu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes00.htm)
Lời Mở Ðầu (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spesa.htm) | | Nhập Ðề (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spesb.htm) | |
Phần I: | | Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes01.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes02.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes03.htm) | | Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes04.htm) | |
Phần II: | | Chương I (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes01b.htm) | | Chương II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes02b.htm) | | Chương III (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes03b.htm) | | Chương IV (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes04b.htm) | | Chương V (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/spes05b.htm) | |

Phụ Lục:
Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Ðồng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/gioithieu.htm)
Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Gửi Ðến Tất Cả Mọi Người (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/sudiep.htm)
Nhân kỷ niệm 40 năm: Dấu Ấn Công Ðồng Vatican II Tại Một Ðịa Phương (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/40namb.htm)
Vài Nét Về Công Ðồng Vaticanô II Nhân Kỷ Niệm 40 Năm (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/40nama.htm)
Kỷ niệm 40 năm kết thúc Công đồng Vatican đệ nhị, 08.12.1965 - 08.12.2005 (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/40namc.htm)
Công Ðồng Vaticanô II: Một Hành Ðộng Của Lòng Tin (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/longtin.htm)
Tổng Kết Thánh Quả của Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/05news/tin084.htm)
Mạc Khải Kitô Giáo và Các Tôn Giáo Khác Theo Ánh Sáng CÐ Vaticanô II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/mackhai.htm)
Vai trò của người giáo dân Việt Nam dưới ánh sáng Công Ðồng Vatican II (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vatican2/vaitro.htm)

Nguồn: http://www.catholic.org.tw (http://www.catholic.org.tw)