PDA

View Full Version : trung tam La Vang dang lam mat bangonelasla
12-04-2010, 09:43 PM
Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm

và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Xứ, Phụ Tá
đang chỉ huy công tác làm mặt bằng...

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang042010/06042010lavang.jpg

http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/tin/thang042010/06042010lavang_3.jpg

Ảnh chụp ngày 18 - 03 - 2010
Ban Truyền Thông Tổng Giáo Phận Huế