PDA

View Full Version : Các bài hát Tấn Đạt thể hiệnDonRac
24-04-2008, 12:35 PM
Khúc Cảm Tạ

Tác giả: Mai Nguyên Vũ


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/KhucCamTa_mnv_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 12:42 PM
Linh Mục - Khí Cụ Bình An

Tác giả: Thế Thông
Hát cùng: Thế Thông


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/LinhMuc-KhiCuBinhAn_tth_TanDat-TheThong.mp3

DonRac
24-04-2008, 12:43 PM
Ngài Là Ai

Tác giả: Lm.Tri Ân Ca


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NgaiLaAi_tac_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 12:47 PM
Nghĩa Nặng Tình Sâu

Tác giả: Đinh Công Lý


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NghiaNangTinhSau_dcl_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 12:48 PM
Nguyện Cha Hay Đến

Tác giả: Lm.Vũ Đức Hiệp


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NguyenChaHayDen_vdh_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 10:27 PM
Nhiệm Mầu Tình Chúa

Tác giả: Đinh Công Huỳnh


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NhiemMauTinhChua_dch_TanDat-HopCa.mp3

DonRac
24-04-2008, 10:29 PM
Nhịp Bước Chiều Nay

Tác giả: Thế Thông


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NhipBuocChieuNay_tth_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 10:32 PM
Niềm Vui Cho Thế Giới

Tác giả: Thy Yên


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NiemVuiChoTheGioi_ty_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 10:34 PM
Niềm Xác Tín Của Con

Tác giả: Lm.Nguyễn Văn Tuyên


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NiemXacTinCuaCon_nvt_TanDat.mp3

DonRac
24-04-2008, 10:35 PM
Nơi Belem

Tác giả: Lm.Kim Long


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/NoiBelem_kl_TanDat.mp3

duchuy
25-04-2008, 01:44 PM
Ôi ! Bài Niềm Xác Tín Của Con lâu rồi không được nghe , hôm nay Bác DonRac cho nghe lại sao hay thế , cám ơn Bác DonRac nhiều nhiều .

DonRac
26-04-2008, 08:27 AM
Omnia Propter

Tác giả: P.Kim


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/OmniaPropter_pk_TanDat-HopXuong.mp3

DonRac
26-04-2008, 08:29 AM
Sài Gòn Đêm Giáng Sinh


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/SaiGonDemGiangSinh_TanDat-TuCa.mp3

DonRac
26-04-2008, 08:31 AM
Sao Quá Hững Hờ

Tác giả: Lm.Vũ Đức Hiệp


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/SaoQuaHungHo_vdh_TanDat.mp3

DonRac
26-04-2008, 08:33 AM
Sống Đạo Giữa Đời

Tác giả: Minh Hương


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/SongDaoGiuaDoi_mh_TanDat.mp3

DonRac
26-04-2008, 08:35 AM
Sớt Chia Phận Người

Tác giả: Lm.Nguyễn Hùng Cường


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/SotChiaPhanNguoi_nhc_TanDat.mp3

duchuy
26-04-2008, 12:05 PM
Omnia Propter

Tác giả: P.Kim


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/OmniaPropter_pk_TanDat-HopXuong.mp3

Sao lại hay thế ! Nghe hoài không thấy chán . Cảm ơn Bác nhiều

Yvan
26-04-2008, 08:08 PM
wow hay qua lan dau tien yvan nghe nhac thanhca bang tieng viet cam on that nhieu
(*_*)

Men
Yvan

DonRac
26-04-2008, 10:06 PM
Tân Hôn

Tác giả: Lm.Nguyễn Mộng Huỳnh


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/TanHon_nmh_TanDat.mp3

DonRac
26-04-2008, 10:10 PM
Tất Cả Vì Tình Yêu Đức Kitô

Tác giả: Lm.Ân Đức


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/TatCaViTinhYeuDucKito_ad_TanDat.mp3

DonRac
26-04-2008, 10:15 PM
Thắm Mài Tình Con

Tác giả: Lm.Vũ Đức Hiệp
Hát cùng: Diệu Hiền

http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/ThamMaiTinhCon_vdh_DieuHien-TanDat.mp3

DonRac
26-04-2008, 10:19 PM
Thần Sứ Thiên Chúa

Tác giả: Lm.Vũ Đức Hiệp


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/ThanSuThienChua_vdh_TanDat.mp3

DonRac
26-04-2008, 10:22 PM
Thần Tượng Jesu

Tác giả: Nguyên Trần


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/ThanTuongJesu_nt_TanDat.mp3

DonRac
27-04-2008, 11:32 AM
Thập Giá Ngất Cao

Tác giả: Lm.Hoàng Kim
Song Ca


http://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/ThapGiaNgatCao_hk_TanDat-SongCa.mp3

DonRac
27-04-2008, 11:35 AM
Thiếu Nữ Sion

Tác giả: Lm.Hoàng Kimhttp://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/ThieuNuSion_hk_TanDat.mp3

DonRac
27-04-2008, 11:41 AM
Tiếng Chuông Chiều

Tác giả: Lm.Nguyễn Mộng Huỳnhhttp://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/TiengChuongChieu_nmh_TanDat.mp3

DonRac
27-04-2008, 11:43 AM
Tin Yêu

Tác giả: Hoàng Siêuhttp://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/TinYeu_hs_TanDat.mp3

DonRac
27-04-2008, 11:46 AM
Tình Ca Cuộc Đời

Tác giả: Mai Nguyên Vũhttp://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GioiThieu/TanDat/TinhCaCuocDoi_mnv_TanDat.mp3