PDA

View Full Version : Sưu tập THƠ CÔNG GIÁO VIỆT NAM - Tập 4 "Kinh Trong Sương"dvtung
26-04-2008, 09:39 AM
Xin giới thiệu cùng Quý ACE:


http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/KinhTrongSuong/KinhTrongSuong-Front.jpg
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/KinhTrongSuong/KinhTrongSuong-Back.jpg

dvtung sẽ lần lượt đưa lên Diễn đàn, chia sẻ cùng Quý ACE!

dvtung
26-04-2008, 10:39 AM
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/KinhTrongSuong/GioiThieu.jpg

dvtung
26-04-2008, 11:11 AM
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/KinhTrongSuong/LoiNgo.jpg
http://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/KinhTrongSuong/LoiNgo2.jpg