PDA

View Full Version : Hình ảnh các của Giáo Phận GHVNGia Nhân
21-05-2010, 01:36 PM
http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=336&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=332)
Album: Giáo Phận Thanh Hoá
Giáo Phận Thanh Hoá
Ngày: 10/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 6 đối tượng
Xem: 151
Keywords: Giáo Phận Thanh Hoá (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Thanh+Ho%C3%A1&g2_highlightId=332)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=351&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=347)
Album: Giáo Phận Bùi Chu
Giáo Phận Bùi Chu
Ngày: 10/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 12 đối tượng
Xem: 265
Keywords: Giáo Phận Bùi Chu (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+B%C3%B9i+Chu&g2_highlightId=347)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=378&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=374)
Album: Giáo Phận Hải Phòng
Giáo Phận Hải Phòng
Ngày: 10/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 7 đối tượng
Xem: 136
Keywords: Giáo Phận Hải Phòng (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng&g2_highlightId=374)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=395&g2_serialNumber=3 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=391)
Album: Giáo Phận Vinh
Giáo Phận Vinh
Ngày: 10/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 11 đối tượng (224 đối tượng tổng cộng)
Xem: 187
Keywords: Giáo Phận Vinh (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Vinh&g2_highlightId=391)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=416&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=412)
Album: Giáo Phận Nha Trang
Giáo Phận Nha Trang
Ngày: 10/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 15 đối tượng
Xem: 104
Keywords: Giáo Phận Nha Trang (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Nha+Trang&g2_highlightId=412)
Thiết (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Phan+Thi%E1%BA%BFt&g2_highlightId=3603)

Gia Nhân
21-05-2010, 01:37 PM
http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=461&g2_serialNumber=14 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=445)
Album: Giáo Phận Thái Bình
Giáo Phận Thái Bình
Ngày: 11/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 23 đối tượng (320 đối tượng tổng cộng)
Xem: 309
Keywords: Giáo Phận Thái Bình (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Th%C3%A1i+B%C3%ACnh&g2_highlightId=445)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=741&g2_serialNumber=6 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=739)
Album: Giáo Phận Sài Gòn
Ngày: 14/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 28 đối tượng (331 đối tượng tổng cộng)
Xem: 250
Keywords: Giáo Phận Sài Gòn (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+S%C3%A0i+G%C3%B2n&g2_highlightId=739)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=746&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=742)
Album: Giáo Phận Hà Nội
Ngày: 14/07/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 6 đối tượng (193 đối tượng tổng cộng)
Xem: 92
Keywords: Giáo Phận Hà Nội (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+H%C3%A0+N%E1%BB%99i&g2_highlightId=742)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=2460&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=2454)
Album: Giáo Phận Phát Diệm
Giáo Phận Phát Diệm
Ngày: 23/09/2009
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng (16 đối tượng tổng cộng)
Xem: 112
Keywords: Giáo Phận Phát Diệm (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Ph%C3%A1t+Di%E1%BB%87m&g2_highlightId=2454)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3434&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3429)
Album: Giáo Phận Phú Cường
Giáo Phận Phú Cường
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 4
Keywords: Giáo Phận Phú Cường (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Ph%C3%BA+C%C6%B0%E1%BB%9Dng&g2_highlightId=3429)

Gia Nhân
21-05-2010, 01:38 PM
http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3439&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3435)
Album: Giáo Phận Long Xuyên
Giáo Phận Long Xuyên
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 8 đối tượng
Xem: 6
Keywords: Giáo Phận Long Xuyên (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Long+Xuy%C3%AAn&g2_highlightId=3435)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3459&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3454)
Album: Giáo Phận Đà Lạt
Giáo Phận Đà Lạt
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 12
Keywords: Giáo Phận Đà Lạt (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t&g2_highlightId=3454)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3464&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3460)
Album: Giáo Phận Mỹ Tho
Giáo Phận Mỹ Tho
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 6
Keywords: Giáo Phận Mỹ Tho (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+M%E1%BB%B9+Tho&g2_highlightId=3460)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3469&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3465)
Album: Giáo Phận Cần Thơ
Giáo Phận Cần Thơ
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 5
Keywords: Giáo Phận Cần Thơ (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&g2_highlightId=3465)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3477&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3470)
Album: Giáo Phận Vĩnh Long
Giáo Phận Vĩnh Long
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 3 đối tượng (21 đối tượng tổng cộng)
Xem: 5
Keywords: Giáo Phận Vĩnh Long (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+V%C4%A9nh+Long&g2_highlightId=3470)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3482&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3478)
Album: Giáo Phận Ban Mê Thuột
Giáo Phận Ban Mê Thuột
Ngày: 13/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 5
Keywords: Giáo Phận Ban Mê Thuột (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Ban+M%C3%AA+Thu%E1%BB%99t&g2_highlightId=3478)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3487&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3483)
Album: Giáo Phận Đà Nẵng
Giáo Phận Đà Nẵng
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 5
Keywords: Giáo Phận Đà Nẵng (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng&g2_highlightId=3483)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3492&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3488)
Album: Giáo Phận KonTum
Giáo Phận KonTum
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 4
Keywords: Giáo Phận KonTum (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+KonTum&g2_highlightId=3488)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3497&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3493)
Album: Giáo Phận Qui Nhơn
Giáo Phận Qui Nhơn
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 5 đối tượng
Xem: 6
Keywords: Giáo Phận Qui Nhơn (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Qui+Nh%C6%A1n&g2_highlightId=3493)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3511&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3506)
Album: Giáo Phận Huế
Giáo Phận Huế
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 4 đối tượng
Xem: 2
Keywords: Giáo Phận Huế (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Hu%E1%BA%BF&g2_highlightId=3506)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3526&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3521)
Album: Giáo Phận Lạng Sơn
Giáo Phận Lạng Sơn
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 4 đối tượng
Xem: 4
Keywords: Giáo Phận Lạng Sơn (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+L%E1%BA%A1ng+S%C6%A1n&g2_highlightId=3521)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3540&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3536)
Album: Giáo Phận Hưng Hóa
Giáo Phận Hưng Hóa
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 1
Keywords: Giáo Phận Hưng Hóa (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+H%C6%B0ng+H%C3%B3a&g2_highlightId=3536)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3546&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3541)
Album: Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo Phận Bắc Ninh
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 11 đối tượng
Xem: 11
Keywords: Giáo Phận Bắc Ninh (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+B%E1%BA%AFc+Ninh&g2_highlightId=3541)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3581&g2_serialNumber=4 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3577)
Album: Giáo Hội Hoàn Vũ
Giáo Hội Hoàn Vũ
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 7 đối tượng (231 đối tượng tổng cộng)
Xem: 12
Keywords: Giáo Hội Hoàn Vũ (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+H%E1%BB%99i+Ho%C3%A0n+V%C5%A9&g2_highlightId=3577)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3588&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3584)
Album: Sinh Hoạt , Chiến Dịch...
Sinh Hoạt , Chiến Dịch...
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 4 đối tượng (284 đối tượng tổng cộng)
Xem: 4
Keywords: Sinh Hoạt (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Sinh+Ho%E1%BA%A1t&g2_highlightId=3584), Chiến Dịch... (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Chi%E1%BA%BFn+D%E1%BB%8Bch...&g2_highlightId=3584)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3591&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3589)
Album: Thành Viên
Thành Viên
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 3 đối tượng (22 đối tượng tổng cộng)
Xem: 3
Keywords: Thành Viên (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Th%C3%A0nh+Vi%C3%AAn&g2_highlightId=3589)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3597&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3592)
Album: Giáo Phận Xuân Lộc
Giáo Phận Xuân Lộc
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 2 đối tượng (15 đối tượng tổng cộng)
Xem: 19
Keywords: Giáo Phận Xuân Lộc (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Xu%C3%A2n+L%E1%BB%99c&g2_highlightId=3592)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3602&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3598)
Album: Giáo Phận Bà Rịa
Giáo Phận Bà Rịa
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 9
Keywords: Giáo Phận Bà Rịa (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+B%C3%A0+R%E1%BB%8Ba&g2_highlightId=3598)

http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3608&g2_serialNumber=2 (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_itemId=3603)
Album: Giáo Phận Phan Thiết
Giáo Phận Phan Thiết
Ngày: 14/04/2010
Chủ nhân: Mạng Công Giáo
Kích thước: 1 đối tượng
Xem: 11
Keywords: Giáo Phận Phan Thiết (http://www.mangconggiao.net/galleries2/main.php?g2_view=keyalbum.KeywordAlbum&g2_keyword=Gi%C3%A1o+Ph%E1%BA%ADn+Phan+Thi%E1%BA%BFt&g2_highlightId=3603)


Trang: 1