PDA

View Full Version : Các Giáo PhụGia Nhân
07-06-2010, 09:14 PM
Các Giáo Phụ


http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/giaophu.jpg
MỤC LỤC


TẬP I : TỪ THẾ KỶ I ÐẾN THẾ KỶ IV.

LỜI NÓI ÐẦU (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/danhap.html).

PHẦN I : SỰ KHAI SINH CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ.
Chương 1 : Thời Kỳ Các Giáo Phụ Ðầu Tiên (thế kỷ I - II) (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/theky1.html).
Phụ Chương</B> :Sơ Ðồ Các Giáo Phụ Cuối Thế Kỷ I và bán Thế Kỷ II (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/sodo.html)</SPAN>
Chương 2 :Kytô Giáo Và Do Thái Giáo: Thánh IGNACE D' ANTIOCHE . (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/dothai.html)
Chương 3 :Cuộc gặp Gỡ Giữa Kytô Giáo Và Văn Hóa Hy Lạp: JUSTIN, Nhà Thần Học Giáo Dân Và Là Triết Gia Kytô Giáo. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/justin.html)
Chương 4 : Kytô Giáo Và Ngộ Ðạo (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/IreneCh1.html):
*Ngộ Ðạo Là Gì ? (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/NgoDaoLaGi.htm)
*Những Khía Cạnh Của Một Nền Thần Học Cơ bản (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/ThanhocCoban.htm)
*Giáo Hội Dưới cái Nhìn Của Một Giáo Phụ Cuối Thế Kỷ II: Thánh IRÉNÉE Thành LYON. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/cainhin.html)

PHẦN II : THẾ KỶ III : THỜI KỲ TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ NẢY NỞ.
Chương 1 :Thời Kỳ Khai Sinh Kytô Giáo Latinh: TURTULLIEN. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/Turtullien.htm)
Chương 2 : Các Giáo Phụ ở ALEXANDRIE, Ðà Tri Thức Vươn Mạnh. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/Alexandrie.htm)
Chương 3 : Trước Cơn Bách Hại Và Những Tranh Chấp trong Giáo Hội Thánh CYPRIEN. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/XungKhacCyprien.htm)
Chương 4 :Một Nhà Nhân Bản Kytô Giáo: LACTANCE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/GPLactance.htm)

PHẦN III : BÌNH MINH CỦA MỘT GIAI ÐOẠN MỚI - CÁC GIÁO PHỤ ÐẦU TIÊN CỦA THẾ KỶ IV.
Chương 1 : Văn Chương Kytô Giáo ở Ðông Phương Vào Khúc Quanh Của Thế Kỷ Thứ IV. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/VanChuongKTGiaoIV.htm)
Chương 2 : Buổi Ðầu Của Cơn Khủng Hoảng Về Giáo Lý Thế Kỷ IV- Ðức Tin Ðược Tra Vấn Lại Bởi ARIUS - Câu Trả Lời Của NICÉE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/KhungHoangGL.htm)
Chương 3 : Một Nhân Chứng Quan TrọngVề Giáo Hội Cổ Thời: EUSÈBE DE CÉSARÉE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/MotNhanChung.htm)
Chương 4 :Khởi Ðầu Một Ðại Truyền Thống: Giáo Phụ EUSTATHE Thành Antioche. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/KhoiDauMot.htm)
Chương 5 :Tính Không Khoan Nhượng Của Ðức Tin - Thánh ATHANASE Thành ALEXANDRIE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/giaophuAthanase.htm)
Chương 6 : HILAIRE DE POITIERS, "ATHANASECủa Tây Phương" (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/HilaireDePoitiers.htm)


TẬP II : TỪ THẾ KỶ IV ÐẾN THẾ KỶ VIII.

LỜI NÓI ÐẦU.

PHẦN I : ÐÔNG PHƯƠNG TRONG HẬU BÁN THẾ KỶ IV.
Chương 1 : Các Giáo Phụ CAPPADOCE : BASILES DE CÉSARÉE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/BasilDeCesaree.htm)
Chương 2 : Các Giáo Phụ CAPPADOCE : GRÉGOIRE DE NAZIANZE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/DeNazianze.htm)
Chương 3 : Các Giáo Phụ CAPPADOCE : GRÉGOIRE DE NYSSE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/GregoireDeNysse.htm)
Chương 4 : ANTIOCHE : DIODORE DE TARSE VÀ THÉODORE DE MOPSUESTE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/TarseMopsueste.htm)
Chương 5 : JEAN CHRYSOSTOME. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/JeanChrysostome.htm)
Chương 6 :Các Giáo Phụ Ðông Phương Khác : CYRILLE DE JÉRUSALEM , ÉPIPHANE DE SALAMINE, ÉVAGRE LE PONTIQUE Và ÉPHREM Người DYRIE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/CacGPDongPhuongKhac.htm)

PHẦN II : TÂY PHƯƠNG Ở KHÚC QUANH THẾ KỶ V.
Chương 1 : Thánh AMBROISE,Vị Hòang Tử Của Giáo Hội. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/ThanhAmbroise.htm)
Chương 2 : Thánh JÉROME, Nhà Kinh ThánhVà Tay Văn Chương Trau Chuốt. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/ThanhGierome.htm)
Chương 3 : Thánh AUGUSTIN Chủ Chăn Và Tiến Sĩ . (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/ThanhAugustino.htm)
Chương 4 : Những tác giả Latinh khác - ÐAN SĨ VÀ THI SĨ. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/DanSiVaThiSi.htm)

PHẦN III : ÐÔNG VÀ TÂY PHƯƠNG TỪ THẾ KỶ V TỚI THẾ KỶ VIII.
Chương 1 : ALEXANDRIE Và ANTIOCHE -Cuộc Xung Ðột Dữ Dội Về Kytô Học. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/XungDotKytoHoc.htm)
Chương 2 : Thế Giới Hylạp Vào Thế Kỷ VI - Những Diễn Biến Tiếp Sau Công Ðồng CHALCÉDOINE Và DENYS L' ARÉOPAGITE. (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/TheGoiHyLapSauTK2.htm)
Chương 3 : Các Giáo Phụ LATINH Cuối Cùng (Thế Kỷ V - VII). (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/GiaoPhuCuoiCung.htm)
Chương 4 : Các Giáo Phụ Hy Lạp Cuối Cùng (Thế Kỷ VI - VIII). (http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/giaophu/ChuongKetThuc.htm)

Nguồn: http://www.simonhoadalat.com (http://www.simonhoadalat.com)