PDA

View Full Version : LỊCH LINH THAO DÒNG TÊN HÈ NĂM 2010Ti_Amo
30-06-2010, 11:07 AM
LỊCH LINH THAO- DÒNG TÊN VIỆT NAM HÈ NĂM 2010

1. THÁNG 7/2010

* 27/06--4/07/2010 Linh Thao tại Lavang. Người giúp: cha Liêm, thầy Gia An, KSơn, và quí sơ Thủy, BTuyết
* 5-12/07/2010 sinh viên Đàlạt. cha Minh Thắng,
* 11-18/07/10 Linh Thao tại Cần Thơ. Cha Kiên, thầy MaiKha, và quí sơ Thủy, Trinh, Sao, Dung4
* 14-21/07/2010 Linh Thao tại Ban Mê Thuật. người giúp Minh Thắng, GiaAn, Nhất, Btuyết
* 18-25/07/2010 Linh Thao tại Cần Thơ. Thầy Dòng Tên, với cha Thanh CSsR, Sao, Dung

2. THÁNG 8/2010

* 1-8/08/2010 Linh Thao tại Bãi Dâu. Cha Nghị, thầy MaiKha, cha Vĩnh OC, Thơ
* 1-8/08/2010 Linh Thao tại ĐCV Hà Nội. cha Liêm, thầy Hoàng, NThắng, GiaAn, và quí sơ Hạnh, Oanh, Minh, Dung, Hường
* 12-18/08/2010 Linh Thao tại Thanh Hóa. Cha Minh Thắng, thầy GiaAn, và quí sơ Trang, Oanh, Hạnh, Minh, Dung
* 22-29/8/2010 Linh Thao tại Phanxicô Thủ Đức (FA). Cha Liêm, và quí sơ Minh, Thơ, Thủy, Trinh, Vân, Sao
* 23-29/08/2010 nhóm Hiệp Thông Linh Thao: cha Nghị, cha Vĩnh OC

Nguồn: Dòng Tên Việt Nam