PDA

View Full Version : Hân hạnh giới thiệugioanha
01-07-2010, 08:07 AM
Tiếp theo topic của thichduthu. xin tiếp tục giới thiệu chuyên mục hát cho nhau nghe ở đây (cho máy chạy nhanh chút í mờ)

TÁN TỤNG MẸ LAVANG
Tác giả: NS Martinô Khúc Tiên
Thể hiện: josephine le anh


http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Mattinokhuctien/tan%20tung%20me%20la%20vang.mp3

:nhay::nhay:

thichduthu
04-07-2010, 12:21 AM
Thánh Thể tình yêu ngọt ngào
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
Thể hiện: LeAnh


http://thanhcavietnam.info/thichduthu/LeAnh/ThanhTheTinhYeuNgotNgao_mkt_leAnh.mp3


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Mattinokhuctien/THANH%20THE%20TINH%20YEU%20NGOT%20NGAO.pdf)

thichduthu
04-07-2010, 12:24 AM
Lạy Thiên Chúa
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
Thể hiện: LeAnh


http://thanhcavietnam.info/thichduthu/LeAnh/LayThienChua_mkt_LeAnh.mp3


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Mattinokhuctien/LAY%20THIEN%20CHUA.pdf)

thichduthu
12-08-2010, 09:30 AM
Thánh Thể tình yêu nhiệm mầu

Tác giả: Martinô Khúc Tiên
Thể hiện: LeAnh


http://thanhcavietnam.info/thichduthu/LeAnh/ThanhTheTinhYeuNhiemMau_mkt_LeAnh.mp3


PDF (http://thanhcavietnam.info/thichduthu/KhanhRau/Karaoke_ThanhCaPhungVu_mkt/ThanhTheTinhYeuNhiemMau_mkt.pdf)

thichduthu
12-08-2010, 09:34 AM
Nguyện cầu Chúa

Tác giả: Martinô Khúc Tiên
Thể hiện: LeAnh


http://thanhcavietnam.info/thichduthu/LeAnh/NguyenCauChua_mkt_LeAnh.mp3


PDF (http://thanhcavietnam.info/thichduthu/KhanhRau/Karaoke_ThanhCaPhungVu_mkt/NguyenCauChua_mkt.pdf)

thichduthu
12-08-2010, 09:36 AM
Nhiệm mầu Thánh Thể

Tác giả: Martinô Khúc Tiên
Thể hiện:LeAnh


http://thanhcavietnam.info/thichduthu/LeAnh/NhiemMauThanhThe_mkt_LeAnh.mp3


PDF (http://thanhcavietnam.info/thichduthu/KhanhRau/Karaoke_ThanhCaPhungVu_mkt/NhiemMauThanhThe_mkt.pdf)