PDA

View Full Version : GIÁO XỨ LONG HƯƠNG - GIÁO PHẬN PHAN THIẾTVinam
01-07-2010, 09:08 AM
GIÁO XỨ LONG HƯƠNG (HUYỆN TUY PHONG)GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
MỪNG LỄ THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ:
*BỔN MẠNG GIÁO XỨ
*BỔN MẠNG CỦA CHA QUẢN XỨ
*BỔN MẠNG CỦA DÂN CHÀI
29.7.2010

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/ThanhDuongLH.jpg
Mô hình nhà thờ Long Hương tương lai

Cha Quản Xứ:Phê rô Nguyễn xuân Anh chủ sự cuộc rước kiệu thánh Bổn Mạng Phê Rô từ Nhà thờ ra Lễ đài (Ngoài bãi biển)


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/01.JPG


ĐOÀN RƯỚC KHỞI HÀNH LÚC TRỜI VỪA SÁNG (5 GIỜ SÁNG)
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/02.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/03.JPG


CHA QUẢN XỨ,CHA KHÁCH VÀ CÁC CHỨC SẮC
RA THUYỀN LỚN BẰNG CÁC THUYỀN THÚNG.
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/05.JPG


TƯỢNG THÁNH PHÊ RÔ CŨNG KIỆU TRÊN THUYỀN THÚNG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/06.JPGTỪ CHIẾC THUYỀN NÀY CHA QUẢN XỨ SẼ ĐẾN TỪNG CHIẾC THUYỂN ĐỂ CHÚC LÀNH
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/07.JPGĐOÀN THUYỀN NEO ĐẬU THÀNH HÀNG
ĐÓN CHỜ CHA QUẢN XỨ ĐẾN CHÚC LÀNH
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/08.JPG


CUỘC DIỄU HÀNH TRÊN BIỂN
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/09.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/10.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/11.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/12.JPG

Vinam
01-07-2010, 09:15 AM
LEÃ HOÄIMÖØNG KÍNH THAÙNH PHEÂROÂBOÅN MAÏNG DAÂN CHAØI hay HOÄI LAO ÑOÄNG BIEÅNGIAÙO XÖÙ LONG HÖÔNG
Long Höông laø Giaùo Xöù cöïc Baéc cuûa Giaùo Phaän Phan Thieát, giaùp ranh Giaùo Phaän Nha Trang. Nhaø thôø Giaùo xöù toïa laïc trong ñòa baøn Thò Traán Lieân Höông, Huyeän Tuy Phong, Tænh Bình Thuaän. Ngheà nghieäp chính cuûa Giaùo daân nôi ñaây vaãn laø ñaùnh baét thuûy-haûi saûn. Do vaäy, trong cuoäc soáng möu sinh cuûa Hoï vaãn phuï thuoäc nhieàu vaøo thieân nhieân: “Möa thuaän gioù hoøa” thì laøm aên khaám khaù, nhöng neáu naêm naøo baõo luõ nhieàu thì ñôøi soáng gaëp khoâng ít khoù khaên. Möøng leã Thaùnh Pheâroâ cuõng laø dòp töøng ngöôøi trong Giaùo Xöù Long Höông toân vinh Thaùnh Quan Thaày cuûa mình baèng nieàm tin cuûa ngöôøi Kitoâ höõu. Ngoøai ra, cuõng laø cô hoäi thuaän lôïi ñeå cuøng nhau caàu nguyeän, thaân thöa vôùi Thaùnh Boån Maïng caàu cho “Trôøi yeân bieån laëng” “Möa thuaän gioù hoøa” ñeå laøm aên sinh soáng.
Ngöôïc doøng lòch söû vaøo khoaûng naêm 1930, coù khoaûng 10 gia ñình ôû Laøng Xuaân Hoaø, Tænh Quaûng Bình, theo höôùng Nam tieán ñi tìm cuoäc soáng môùi. Ñaát laønh chim ñaäu, bieån laém caù nhieàu toâm, thuûa ban ñaàu ñoù moät caûnh hai queâ, vöøa laøm aên vöøa veà queâ, moät thôøi gian sau, khi coù khoaûng 30 gia ñình thì baét ñaàu Hoï cuøng nhau quyeát ñònh ôû laïi maûnh ñaát Lieân Höông, Thoân Long Haûi, taïi vuøng ñaát ñaày caùt vaø gioù naøy hoï ñaõ ñònh cö - laäp nghieäp vaø laáy teân laø Hoï Ñaïo Hoaø Bình (Hoøa: Xuaân Hoøa ; Bình: Quaûng Bình) Daân gian thöôøng goïi laø Nhaø Thôø Long Haûi. Vôùi cuoäc soáng möu sinh cuûa mình, Hoï tieáp tuïc laøm ngheà ñaùnh baét ven bieån vì ñoù laø ngheà truyeàn thoáng cuûa cha oâng. Theo thôøi gian, cuoäc soáng cuûa Hoï ñaõ ñi vaøo choã oån ñònh.
Naêm 1954 theo laøn soùng di daân, moät soá ñoâng gia ñình ñeán ñònh cö taïi vuøng ñaát Lieân Höông naøy. Vì nôi ñaây coù moät soá gia ñình ñoàng höông cuûa Hoï ñaõ sinh soáng töø tröôùc, vaø ñaây cuõng laø nôi thuaän lôïi cho vieäc kieám keá sinh nhai. Töø ñoù con soá giaùo daân trong Hoï Ñaïo baét ñaàu taêng, baèng nieàm tin Kitoâ höõu vaø keá thöøa truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa cha oâng Hoï choïn Thaùnh Pheâroâ laøm Thaùnh Boån Maïng. Vôùi truyeàn thoáng laâu ñôøi vaøo ngaøy 29.6 Leã Thaùnh Pheâroâ daân chaøi taäp hoïp caùc ghe thuyeàn laïi moät choã roài Cha Quaûn Xöù laøm Pheùp ghe, veà sau ñeán naêm 1962 döôùi söï höôùng daãn cuûa Cha Pheâroâ Nguyeãn Ñaêng Khoa, Ngaøi ñaõ mua saém moät soá maùy ñeå söûa sang caùc maùy ghe ñeå phöông tieän laøm ñöôïc naâng cao leân

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/LH2.bmp

Chöa troïn Nieàm vui - Thaêng traàm laïi ñeán, baét ñaàu töø naêm 1975-1988 Giaùo xöù vaéng Chuû chaên hôn10 naêm. Ñaøn chieân bô vô khoâng ngöôøi chaên daét, ñieàu naøy gôïi laïi caâu Kinh Thaùnh Chuùa Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä: “Ta seõ ñaùnh ngöôøi chaên chieân, vaø ñaøn chieân seõ tan taùc” (Mt 26,31). Bôûi theá trong thôøi gian khoù khaên naøy, coù moät soá baø con Giaùo Daân ñaõ trôû neân thôø ô, nguoäi laïnh. Töø ñoù, nguôøi ta khoâng coøn nghe - thaáy nhöõng lôøi kinh, tieáng haùt raén chaéc, vieäc laøm pheùp ghe vaø tieáng phaùo ñaõ bò boû laïi ôû quaù khöù cuûa ngöôøi daân chaøi.
Nhöng ai tin töôûng caäy troâng vaøo Chuùa, thì khoâng bao giôø phaûi thaát voïng. Maõi cho ñeán 19.3.1988 – 11.9.2007 Giaùo xöù môùi ñi vaøo quy cuõ vaø nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa cha oâng luoân ñöôïc hun ñuùc, keá thöøa, cuûng coá vaø phaùt huy tích cöïc.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/LH3.jpg

Hôn nöõa, cuøng vôùi söï phaùt trieån vaø hoäi nhaäp cuûa xaõ hoäi, giaùo daân Long Höông ngaøy caøng coù moät caùi nhìn môùi, moät voán hieåu bieát cuõng khaù saâu ñuû ñeå hoäi nhaäp cuøng xaõ hoäi. Hoäi Lao Ñoäng Bieån ñöôïc thaønh ngaøy 29.6.2007.
Leã Quan Thaày 29/6 haèng naêm ñöôïc toå chöùc ñocï kinh laøm vieäc kính thaùnh Pheâroâ roài cuøng nhau röôùc kieäu Thaùnh Pheâroâ töø nhaø Thôø xuoáng bieån moät caùch long troïng, töøng böôùc ñi laø töøng lôøi kinh, töøng caâu haùt ca khen, chuùc tuïng Thaùnh Boån Maïng raát soát saéng xuoáng khaùn ñaøi taïi ñaây Cha Quaûn ñoïc lôøi nguyeän “Laøm Pheùp ghe”roài kieäu Ngaøi ra ghe ñöôïc öu tieân truùng thaêm naêm ñoù.
Sau khi laøm pheùp ghe, ñoøan thuyeàn laïi röôùc kieäu Thaùnh Pheâroâ ñi moät voøng treân bieån theå hieän tinh thaàn ñoaøn keát cuûa caùc ngö phuû taùi hieän moät caùch ñaày ñuû quaù trình ñi bieån töø luùc ra khôi cho ñeán khi trôû veà cuûa ngö daân. Suoát nhöõng ngaøy leânh ñeânh treân bieån ñaùnh baét caù, ñoaøn thuyû thuû coù luùc phaûi choáng choïi vôùi gioâng baõo, soùng gioù döõ doäi nhöng coù khi laïi an nhaøn buoâng löôùi giaêng caâu luùc bieån laëng traêng thanh.
Buoåi leã keát thuùc cuõng laø luùc maët trôøi ñoäi bieån nhoâ leân töø khaép caùc neûo ñöôøng. Moïi ngöôøi chuùc nhau nhöõng ñieàu toát laønh , roài cuøng nhau röôùc kieäu thaùnh Pheâroâ trôû laïi nhaø thôø caùch nghieâm trang, soát saéng, sau ñoù Keát Thuùc laø Thaùnh Leã Ñoàng Teá Möøng Kính Thaùnh Pheâroâ Vaø Phaolo./.
Linh Mục Phê rô Nguyễn Xuân Anh

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/13.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B.jpghttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/A.jpg

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/14.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/15.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/16.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/17.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/18.JPG


(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:void%280%29;)

Vinam
01-07-2010, 09:47 AM
GIÁO XỨ LONG HƯƠNG ĐÓN ĐỨC GIÁM MỤC VỀ BAN PHÉP THÊM SỨC


Nhân dịp lễ Bổn mạng của Giáo xứ,Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã về ban phép thêm sức cho hơn 70 thiếu niên trong Giáo xứ-tuổi từ 13 đến 16.Bà con trong Giáo xứ Vinh Hương rất hạnh phúc vì được tiếp đón vị Cha chung của Giáo phận đúng dịp lễ bổn mạng của Giáo xứ và hôm nay cũng là ngày bổn mạng của cha quản xứ Phê rô Nguyễn Xuân Anh
Đông đảo giáo dân trong y phục chỉnh tề tập trung về khuôn viên nhà thờ để tham dự thánh lễ trong bầu khí hân hoan,trang trọng và hiệp nhất.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/19.JPG


ĐGM GIUSE VÀ CHA QUẢN XỨ ĐANG TIẾN VÀO
TRONG TIẾNG HOAN HÔ CHÀO MỪNG CỦA ĐOÀN CHIÊN

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/20.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/21.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/22.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/23.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/24.JPG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/25.JPG


THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ

*CHỦ TẾ: ĐỨC GIÁM MỤC GIUSE VŨ DUY THỐNG
*LM HẠT TRƯỞNG HẠT BẮC TUY: AUGUSTINÔ NGUYỄN VĂN LẠC
*LM QUẢN XỨ LONG HƯƠNG VÀ CÁC LINH MỤC PHỤ CẬN
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/MungBonMang/26.JPG

Vinam
08-07-2010, 09:23 PM
VIDEO LOAN BÁO TIN MỪNG
Sáng tác : Vinam
Thể hiện : Ngọc Dũng & Quốc Triều
http://www.youtube.com/watch?v=JouV8LmZLmQ


VIDEO RA ĐI
Bài Hát : CHỐN HY VỌNG CỦA TA
Sáng tác : Vinam
Thể hiện: Thu Trang & Quốc Triều
http://www.youtube.com/watch?v=oIofLMgGDI8


VIDEO CUỘC DIỄU HÀNH TRÊN BIỂN
BÀI HÁT : CHÚA MÃI BÊN CON
Sáng tác : Vinam
Thể hiện : Quốc Triều
http://www.youtube.com/watch?v=lBnuH0a0Vb4

Vinam
12-07-2010, 09:20 AM
NHÀ THỜ MỚI GX LONG HƯƠNG ĐANG XÂY DỰNG
http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/LH6.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/LH7.JPG


MỜI NGHE BÀI THÁNH CA (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6040)

Vinam
09-01-2011, 09:34 PM
NHÀ THỜ GX. LONG HƯƠNG
ĐANG THI CÔNG GẤP RÚT.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/01.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/02.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/04.JPG
Tranh thủ làm cả ban đêm


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/06.JPG
Đổ bêtông mái nhà thờ


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/10.JPG
Chị em phụ nữ luôn luôn tích cực đóng góp công sức


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/11.JPG

Mặc dù Nhà Thờ chưa hoàn tất nhưng Lễ Giáng sinh tại Giáo Xứ Long Hương vẫn diễn ra long trọng. Bà con giáo dân rất hân hoan phấn khởi với những chương trình Lễ và chương trình Diễn nguyện mừng đón Chúa Hài Đồng năm 2010.

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/12.JPG
Chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/13.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/14.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/15.JPG
Đêm Diễn nguyện Giáng sinh thật hoành tráng


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/16.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/B/17.JPG

Vinam
21-03-2011, 10:37 PM
Giáo Xứ Long Hương tham gia diễn hoạt cảnh "TÌNH CHA"Ngày 13.3.2011 Hội Gia trưởng Giáo phận Phan Thiết kỷ niệm 10 năm thành lập và mừng Lễ Giuse, Thánh bổn mạng của Hội tại Trung tâm hành hương Thánh Mẫu Tà Pao. Cha Phê rô Nguyễn Xuân Anh, Quản xứ Long Hương, Đặc trách Giới Gia trưởng Hạt Bắc Tuy đã tổ chức chương trình diễn nguyện chủ đề "Tình Cha" vào đêm 12.3. Trong đêm diễn nguyện này, Hội Gia trưởng đã diễn hoạt cảnh "Tình Cha" thật ý nghĩa.Các diễn viên không chuyên của Giáo Xứ Long Hương đã thể hiện vai diễn tốt đẹp và thành công.


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/01.JPG


http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/02.JPG
Cha Phê rô Nguyễn Xuân Anh, Quản xứ Long Hươnghttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/03.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/04.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/05.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/06.JPG
Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Gp Phan Thiếthttp://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/07.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/08.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/09.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/10.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/11.JPG

http://thanhcavietnam.info/vinamcanh/HinhAnh/GXLongHuong/GiaTruong/12.JPG


Video clip Hoat cảnh TÌNH CHA


http://www.youtube.com/watch?v=2J9k23MAg0A