PDA

View Full Version : ÐẶC TÍNH NGƯỜI TÔNG ÐỒLucadien
02-07-2010, 12:59 PM
ÐẶC TÍNH NGƯỜI TÔNG ÐỒ


Disciple = tông đồ, đệ tử, gồm 8 mẫu tự bắt đầu với những ý nghĩa có thể coi như những đặc tính tiêu biểu:

D - Discover: Khám phá, tiềm kiếm, tìm hiểu.
I - Imitate: Bắt chước, mô phỏng.
S - Sacrifice: Hy sinh, quên mình.
C- Call: Kêu gọi, được kêu gọi.
I - Irradiate: Chiếu sáng, dọi sáng.
P - Pray: Cầu nguyện.
L - Love: Yêu mến.
E - Energize: Năng động, nhiệt tâm.


Tám đặc tính trên là những đặc tính trung thực của người tông đồ đích thực. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người ấy cần phải được kêu gọi, được mời gọi bởi chính Chúa. Nếu người tông đồ không năng động, tìm kiếm và hy sinh vì Chúa, thì lời mời gọi “Hãy theo ta” của Ngài sẽ trở thành vô giá trị. Hay ngược lại, nếu ai đó được Chúa mời gọi nhưng lại ươn lười, lơ là, hoặc không màng chi đến lời mời gọi ấy, thì đời sống của họ cũng không mang lại ích lợi gì trong ý nghĩa tâm linh, và họ cũng không phải là nhân chứng cho Ðấng đã kêu gọi họ.


Tóm lại, người tông đồ theo Cha Matêô, phải là người “đầy Chúa Giêsu”. Người tông đồ, chứng nhân của Chúa, do đó, phải là người luôn:
- Khám phá, tiềm kiếm, tìm hiểu Chúa qua Thánh Lễ, Thánh Thể, Thánh Kinh, và những biến cố quanh cuộc sống.
- Bắt chước, mô phỏng cuộc đời và gương sống của Chúa.
- Hy sinh, quên mình để làm chứng nhân cho Chúa, và để Ngài được nhận biết.
- Là người được Chúa kêu gọi và đáp lại lời mời gọi của Ngài.
- Chiếu sáng, dọi sáng niềm tin và hình ảnh Chúa Cứu Thế.
- Cầu nguyện liên lỷ, và chỉ cậy trông vào sức mạnh của Thiên Chúa.
- Yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh chị em như chính mình.
- Năng động, nhiệt tâm với sứ vụ và hăng say với ơn gọi của mình.


Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã nói: “Nhân loại ngày nay không cần nhiều thầy dậy, nhưng cần các chứng nhân”. Và tông đồ là người làm chứng cho Chúa Kitô. Qua người tông đồ, Chúa Kitô được nhận biết và yêu mến.

From: www.honnho.org (http://www.honnho.org)