PDA

View Full Version : CÁC THÁNH CHẲNG HỀ ĐƯỢC PHONGTi_Amo
13-07-2010, 09:30 PM
KINH CAÀU CAÙC THAÙNH CHAÚNG HEÀ ÑÖÔÏC PHONG

Leã caùc Thaùnh nam nöõ 1/11/05, nhaø thôø Ba Chuoâng chaät cöùng ngöôøi laø ngöôøi. Trong Thaùnh leã, cha giaûng La Vinh ñaõ chia seû vôùi coäng ñoaøn moät kinh caàu caùc Thaùnh "kieåu môùi" do cha Giuse Tieán Loäc, DCCT, göûi taëng.
"…Caùc thaùnh khoâng heà chaáp nhaát ai – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà noùi xaáu ai – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà nghó xaáu cho baát cöù ai – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng giaän döõ oaùn hôøn ai – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà noùi tuïc chöûi theà – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà löôøi bieáng leà meà – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà caèn nhaèn khoù tính keâu ca – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà ba hoa kieâu ngaïo – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà troäm ñaïo gian tham – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà naëng oùc ích kyû caù nhaân – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà la caø ngoài leâ ñoâi maùch – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà so bì giaø treû cuõ môùi – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà khinh cheâ keû khoán khoù baàn cuøng – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng heà cö xöû thieân vò baát coâng – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng bieát theà doâng theà daøi – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh khoâng phaùch loái cheâ bai – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh nghe lôøi noùi xaáu thì boû ngoaøi tai – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh luoân khoâi haøi vui veû – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh luoân quan taâm ñeå yù moïi ngöôøi – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh haèng ngaøy hy sinh trong coâng vieäc aâm thaàm – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh boån phaän haèng baän taâm chu toaøn – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh luoân ñoùn tieáp moïi ngöôøi caùch haân hoan – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh deã cöôøi, deã nguû, deã aên – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh deã queân loãi laàm, chaúng baøn lui baøn tôùi – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh bieát xin loãi ngay khi lôõ lôøi – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh luoân ñeå taâm trí laøm vieäc laønh – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh moãi ngaøy thöïc haønh moät cöû chæ ñeïp – Caàu cho chuùng con.
Caùc thaùnh cung caùch giaûn dò maø khuoân pheùp neát na – Caàu cho chuùng con…"
Vaø cha Vinh ñaõ keát thuùc baøi giaûng cuûa mình baèng moät lôøi chaøo long troïng khieán moïi ngöôøi raát baát ngôø. Cha ñaõ nghieâng mình "Toâi cung kính göûi lôøi chaøo ñeán taát caû caùc Thaùnh ñang ngoài ôû ñaây!"
Sau Thaùnh Leã, vôùi lôøi chuùc bình an cuûa linh muïc, moãi ngöôøi ñaõ haân hoan ra ñi vôùi yù thöùc raèng:
Toâi ñang laø Thaùnh, vaø toâi phaûi laø Thaùnh…
NGUYEÃN HIEÀN
lasan.org