PDA

View Full Version : Các bài Thánh Ca mới của NS. Lê Đăng NgônDonRac
14-05-2008, 08:45 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/DangChiTon_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 08:47 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/HatMungChua_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 08:54 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/HayNgoiKhenChua-1_ldn.jpg
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/HayNgoiKhenChua-2_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 08:58 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/HayNgoiKhenChua2_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 09:06 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/HyVuiLen-1_ldn.jpg
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/HyVuiLen-2_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 09:18 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/NgoiKhenChua_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 09:21 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/OnCuuDo_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 09:32 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/TungHoChua_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 09:55 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/VeNhaCha-1_ldn.jpg
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/VeNhaCha-2_ldn.jpg

DonRac
14-05-2008, 09:58 AM
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/VuaVinhHien-1_ldn.jpg
http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/LeDangNgon/VuaVinhHien-2_ldn.jpg