PDA

View Full Version : Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đồng Dân ChúaTi_Amo
08-10-2010, 09:11 PM
Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đồng Dân Chúa
VietCatholic News (08 Oct 2010 05:30)
http://www.vietcatholic.org/pics/ThuHDGM11.jpg

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam