PDA

View Full Version : Năm thánh 2010 (ĐGM Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
12-10-2010, 11:49 AM
Năm thánh 2010
ĐGM Nguyễn Văn Khảm

01 Năm thánh 2010 (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/01_Ve_Nam_Thanh_2010.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/01_Ve_Nam_Thanh_2010.mp3
02 Ý nghĩa (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/02_Y_nghia.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/02_Y_nghia.mp3
03 Nội dung (http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/03_Noi_Dung.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/03_Noi_Dung.mp3
04 Những ơn ích được lãnh nhận
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/04_Nhung_on_ich_duoc_lanh_nhan.mp3
05 Một con đường (http://tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/53VeNamThanh2010/NamThanh2010_files/05%20Mot%20con%20duong.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Nam_Thanh_2010/05_Mot_con_duong.mp3