PDA

View Full Version : Bác Ái Trong Chân Lý (ĐGM. Phêro Nguyễn Văn Khảm)vũng_nước
26-10-2010, 12:07 PM
1. Dẫn nhập
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Bac_Ai_Trong_Chan_Ly/1_Dan_nhap.mp3
2. Chân lý là gì?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Bac_Ai_Trong_Chan_Ly/2_Chan_ly_la_gi_Tim_o_dau.mp3
3. Bác ái là gì?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Bac_Ai_Trong_Chan_Ly/3_Bac_ai_la_gi.mp3
4. Bác ái trong chân lý muốn nói điều gì?
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Bac_Ai_Trong_Chan_Ly/4_BATCL_muon_noi_dieu_gi.mp3
5. Trong tương quan đời sống gia đình.
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Bac_Ai_Trong_Chan_Ly/5_Doi_song_gia_dinh.mp3
6. Nhạc kết
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/Bac_Ai_Trong_Chan_Ly/6_Nhac_ket.mp3