PDA

View Full Version : TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM: ĐỀ TÀI 1hungvinhson
03-11-2010, 09:54 PM
http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1286675869.jpg


TÀI LIỆU HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 BẰNG TRẮC NGHIỆM:
ĐỀ TÀI 1PHẦN I
MẦU NHIỆM GIÁO HỘIBÀI 05
ĐỀ TÀI 1


GIÁO HỘIÝ THỨC MÌNH LÀ MỘT THỰC TẠI THIÊNG LIÊNG


01. Muốn dấn thân vào cuộc canh tân toàn vẹn, Giáo Hội Việt Nam phải bắt đầu từ đâu?
a. Giáo Hội phải tìm về cội nguồn của mình là Thiên Chúa.
b. Giáo Hội phải tìm về cùng đích của mình là Thiên Chúa.
c. Giáo Hội phải biết mình là ai.
d. Giáo Hội có mặt ở Việt Nam để làm gì?
e. Chỉ có a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.02.Qui chiếu vào Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam biết mình được khai sinh từ đâu?
a. Được khai sinh từ mầu nhiệm Ba Ngôi.
b. Từ ngày thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam.
c. Từ ngày thầy Inêkhu đến giảng đạo tại Việt Nam.
d. Từ ngày chân phước Anrê Phú Yên đổ máu đào.03. Qui chiếu vào Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam được thiết lập như “dấu chỉ và khí cụ” của điều gì?
a. Sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.
b. Sự hiệp nhất toàn thể nhân loại.
c. Sự bình an giữa mọi người.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.04. Qui chiếu vào Thiên Chúa, Giáo Hội Việt Nam có mặt là do lòng nhân hậu của Chúa Cha muốn cho mọi người điều gì?
a. Được sống hạnh phúc.
b. Được cứu độ.
c. Được nhận biết và qui tụ trong Chân Lý Tình Yêu là chính Ngài.
d. Được sống an bình giữa các sắc tộc.05. Giáo Hội khác với những cộng đồng chính trị hay kinh tế ở điểm nào?
a. Giáo Hội được qui tụ do sáng kiến của Thiên Chúa.
b. Giáo Hội chăm lo đời sống vật chất của con người.
c. Giáo Hội chỉ phục vụ cho công trình cứu độ của Thiên Chúa.
d. Giáo Hội chăm lo sự hòa bình giữa các dân tộc.
e. Chỉ có a và c đúng.
f. Cả a, c và d đúng.06. Nhờ đâu mà Giáo Hội có mặt ở Việt Nam?
a. Nhờ sự nhiệt tình của các vị truyền giáo.
b. Nhờ sự cho phép của các vua chúa.
c. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần xuyên qua lịch sử truyền giáo của toàn thể Giáo Hội.
d. Nhờ lòng hâm mộ Lời Chúa của người Việt Nam.07. Theo Hiến chế “Ánh Sáng nuôn dân”, Giáo Hội phát sinh từ đâu?
a. Mầu nhiệm Cứu Chuộc.
b. Mầu nhiệm Ba Ngôi.
c. Mầu nhiệm Nhập Thể.
d. Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh.08. Theo Hiến chế “Ánh Sáng Muôn Dân”, Giáo Hội phát sinh từ mầu nhiệm Ba Ngôi, nghĩa là :
a. Từ sáng kiến của Chúa Cha.
b. Sự khôn ngoan của Chúa Con.
c. Tình yêu của Chúa Thánh Thần.
d. Cùng sự phát triển của các tông đồ.
e. Chỉ có a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.09. “Ánh Sáng Muôn Dân” là Hiến chế của Công Đồng nào?
a. Công Đồng Vaticanô I.
b. Công Đồng Vaticanô II.
c. Công Đồng Trentô.
d. Công Đồng Contantinốp.10. Giáo Hội tự giới thiệu mình như là gì?
a. Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
b. Thân Mình Chúa Kitô.
c. Dân Thiên Chúa.
d. Cộng đoàn cơ bản.
e. Chỉ có a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.

BÀI 6
1.1


GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ DÂN THIÊN CHÚA01. Giáo Hội là Dân của ai?
a. Của Thiên Chúa.
b. Của Đức Kitô.
c. Của các tông đồ.
d. Của những người được tuyển chọn.02. Khi tự giới thiệu là Dân Thiên Chúa, Giáo Hội muốn nói lên điều gì?
a. Khẳng định mình là dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn.
b. Giáo Hội được thiết lập qua giao ước mới và vĩnh cửu
trong máu của Đức Kitô.
c. Giáo Hội sẽ tồn tại mãi cho đến ngày Đức Kitô lại đến.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.03. Là Dân của Giao ước mới, Giáo Hội có những đặc điểm nào?
a. Có được phẩm giá và tự do của những người con Thiên Chúa.
b. Có điều răn mới là yêu thương như Đức Kitô.
c. Có sứ mạng trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian.
d. Có định mệnh gắn liền với Nước Trời.
e. Chỉ có a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.04. Thủ lãnh của Dân Thiên Chúa là ai?
a. Ông Môsê.
b. Đức Kitô.
c. Thánh Phaolô.
d. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.


05. Chúng ta gia nhập Giáo hội bằng cách nào?
a. Nhờ phép rửa tội.
b. Nhờ có tên thánh.
c. Nhờ tin vào Đức Kitô.
d. Chỉ có a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.06. Bí tích nào làm cho con người thở thành con cái Thiên Chúa?
a. Bí tích Thánh Thể.
b. Bí tích Xưng Tội.
c. Bí tích Hôn Phối.
d. Bí tích Rửa Tội.07. Khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo, chúng ta được tham dự vào những chức vụ nào của Chúa Kitô?
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …
… … … … … … … … … …


08. Đào sâu hiểu biết đức tin và trở thành chứng tá cho Chúa Kitô giữa thế giới này, là lúc người kitô hữu thực hiện sứ vụ nào?
a. Vương đế.
b. Tư tế.
c. Ngôn sứ.09. Phẩm giá và quyền căn bản của người Kitô hữu là được làm con cái Thiên Chúa và được hưởng tự do của con người. Đúng hay sai?
a. Đúng b. Sai.10. “Chắc chắn trong mọi thời đại và mọi dân tộc, bất cứ người nào kính sợ Thiên Chúa và thực hành đức công chính đều được Thiên Chúa đoái thương”. Câu này được trích trong Sách Thánh nào?
a. Tin mừng thánh Matthêu.
b. Tông đồ Công vụ.
c. Thư Rôma.
d. Thư Giuđa.

BÀI 7
1.2


GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ THÂN MÌNH CHÚA KITÔ01. Khi tự giới thiệu như là Thân Thể Chúa Kitô, Giáo Hội xác tín điều gì?
a. Giáo Hội có nhiều chi thể.
b. Giáo Hội có Đầu là Chúa Kitô.
c. Giáo Hội là một thân thể duy nhất nhờ liên kết với Đầu.
d. Chỉ b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.02. Với tư cách là Đầu, Chúa Kitô làm gì cho Giáo Hội?
a. Làm cho Giáo Hội sống động và hài hòa.
b. Làm cho Giáo Hội tránh được những cơn bách hại.
c. Làm cho Giáo Hội không quỵ ngã trước những cám dỗ.
c. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.03. Là thân mình Chúa Kitô, Giáo Hội phải làm gì?
a. Luôn phục tùng Chúa Kitô.
b. Luôn để Chúa Kitô tác động và hướng dẫn.
c. Luôn hiệp nhất với Ngài.
d. Cả a, b và c đúng.04. Dụ ngôn nào nói lên sự hiệp thông sâu xa giữa Giáo Hội với Chúa Kitô?
a. Dụ ngôn Men trong bột.
b. Dụ ngôn Cây nho thật.
c. Dụ ngôn Tiệc cưới.
d. Dụ ngôn Hạt cải bé nhỏ.05. Để trở nên phần tử sống động của Giáo Hội, người Kitô hữu phải làm gì?
a. Phải liên kết với Chúa Kitô.
b. Phải liên kết mọi người với nhau.
c. Phải tuân giữ các lề luật của Chúa.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.06. Giáo Hội là gì trong sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau?
a. Dấu chỉ.
b. Sự bình an.
c. Khí cụ.
d. Chỉ a và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.07. Hình ảnh Giáo Hội là Hiền thê của Chúa Kitô được ai loan báo?
a. Ngôn sứ Isaia.
b. Thánh Phêrô.
c. Thánh Gioan Tẩy giả.
d. Thánh Gioan tông đồ.08. Chúa Kitô đã làm những gì để liên kết Giáo Hội vào sự sống của Ngài?
a. Chúa Kitô đã thiết lập Giáo Hội.
b. Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội.
c. Chúa Kitô đã hiến mình cho Giáo Hội.
d. Chỉ có b và c đúng.
e. Cả a, b và c đúng.09. Giáo Hội là Hiền thê của Chúa Kitô vì :
a. Chúa Kitô đã yêu mến và đã nộp mình vì Giáo Hội.
b. Chúa Kitô đã thanh tẩy Giáo Hội bằng máu Ngài.
c. Chúa Kitô đã làm cho Giáo Hội trở thành mẹ, sinh ra tất cả các con cái của Thiên Chúa.
d. Chỉ a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.10. Qua việc hiệp thông với Chúa Kitô, Giáo Hội không chỉ được quy tụ quanh Chúa Kitô, Giáo Hội được nên một trong Chúa Kitô, trong thân thể của Chúa Kitô. Đúng hay sai?
a. Đúng b. Sai
BÀI 8
1.3


GIÁO HỘIÝ THỨC MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN01. Khi giới thiệu mình là Đền thờ Chúa Thánh Thần, Giáo Hội xác tín điều gì?
a. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội.
b. Chúa Thánh Thần là nguyên lý vô hình liên kết mọi chi thể với nhau và với Đầu.
c. Chúa Thánh Thần là nguồn cậy trông của mọi tín hữu.
d. Chỉ có a và b đúng.
e. Cả a, b và c đúng.02. Chúa Thánh Thần xây dựng Giáo Hội bằng cách nào?
a. Bằng sức mạnh của lòng tin.
b. Bằng Lời của Thiên Chúa và đức ái của Tin Mừng.
c. Bằng sự khôn ngoan của Thần Khí.
d. Bằng sự vâng phục của mọi tín hữu.03. Chúa Thánh Thần canh tân và phát triển Giáo Hội bằng cách nào?
a. Các bí tích.
b. Các ân sủng.
c. Các nhân đức.
d. Các đặc sủng.
e. Chỉ a, b và c đúng.
f. Cả a, b, c và d đúng.04. Các đặc sủng là những ân sủng của ai?
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Giáo Hội.05. Chúa Thánh Thần thúc giục Giáo Hội làm gì?
a. Truyền giáo.
b. Giải quyết các xung đột giữa các dân tộc.
c. Lo cho con người có cuộc sống kinh tế ổn định.
d. Mang lại đủ công việc cho con người.06. Người Kitô hữu phải làm gì để xây dựng Giáo Hội như là Đền thờ Chúa Thánh Thần?
a. Hiệp thông mật thiết với Chúa Kitô.
b. Thực thi đức ái của Tin Mừng.
c. Hợp nhất với các chi thể.
d. Cả a, b và c đúng.07. Ai làm cho Giáo Hội trở thành Đền Thờ sống động của Thiên Chúa? (2Cr 6,16).
a. Chúa Cha.
b. Chúa Con.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên Chúa Ba Ngôi.08. “Qua mọi thời đại, Chúa Thánh Thần hợp nhất toàn thể Giáo Hội bằng niềm hiệp thông và thực thi tác vụ, ban phát cho các ơn phẩm trật và đoàn sủng khác nhau, để tựa như linh hồn, thông truyền sức năng động cho các định chế trong Giáo Hội”. Đây là giáo huấn của ai?
a. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
b. Thánh Phaolô.
c. Thánh Augúttinô.
d. Công đồng Vaticanô II.09. Bảy ơn Chúa Thánh Thần là những ơn nào?


… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …10. Hoa quả của Chúa Thánh Thần là những gì? (Gl 5,22-23)


… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

http://lebaotinhbmt.com/mods/News/trumb_pic/1283212909.jpg (http://lebaotinhbmt.com/index.php?nv=News&at=article&sid=1442)LỜI GIẢI ĐÁP :PHẦN IMẦU NHIỆM GIÁO HỘI
BÀI 05
ĐỀ TÀI 1


GIÁO HỘIÝ THỨC MÌNH LÀ MỘT THỰC TẠI THIÊNG LIÊNG


01 f. Cả a, b, c và d đúng.
02. a. Được khai sinh từ mầu nhiệm Ba Ngôi.
03. e. Cả a, b và c đúng.
04. c. Được nhận biết và qui tụ trong Chân Lý Tình Yêu là chính Ngài.
05. e. Chỉ có a và c đúng.
06. c. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần xuyên qua lịch sử truyền giáo của toàn thể Giáo Hội.
07. b. Mầu nhiệm Ba Ngôi.
08. e. Chỉ có a, b và c đúng.
09. b. Công Đồng Vaticanô II.
10. e. Chỉ có a, b và c đúng.


BÀI 6
1.1


GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ DÂN THIÊN CHÚA


01. a. Của Thiên Chúa.
02. d. Chỉ có a và b đúng.
03. f. Cả a, b, c và d đúng.
04. b. Đức Kitô.
05. d. Chỉ có a và c đúng.
06. d. Bí tích Rửa Tội.
07. Chức vụ Tư tế.
Chức vụ Ngôn sứ.
Chức vụ Vương giả.
08. c. Ngôn sứ.
09. a. Đúng
10. b. Tông đồ Công vụ (Cv 10,35).


BÀI 7
1.2


GIÁO HỘI Ý THỨC MÌNH LÀ THÂN MÌNH CHÚA KITÔ


01. e. Cả a, b và c đúng.
02. a. Làm cho Giáo Hội sống động và hài hòa.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. b. Dụ ngôn Cây nho thật (Ga 15,1…).
05. d. Chỉ a và b đúng.
06. d. Chỉ a và c đúng .
07. c. Thánh Gioan Tẩy giả (x.Mc 2,19).
08. d. Chỉ có b và c đúng.
09. e. Cả a, b và c đúng (Sách GLHTCG 808).
10. a. Đúng (Sách GLHTCG 808).BÀI 8
1.3


GIÁO HỘIÝ THỨC MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN


01. d. Chỉ có a và b đúng.
02. b. Bằng Lời của Thiên Chúa và đức ái của Tin Mừng.
03. f. Cả a, b, c và d đúng.
04. c. Chúa Thánh Thần (Sách GLHTCG 799).
05. a. Truyền giáo.
06. d. Cả a, b và c đúng.
07. c. Chúa Thánh Thần.
08. d. Công đồng Vaticanô II.
09.ÿ7 ơn Chúa Thánh Thần :
Ơn Khôn ngoan, Ơn Thông minh, Ơn Hiểu biết, Ơn Lo liệu, Ơn Sức mạnh, Ơn đạo đức, Ơn Biết kính sợ Đức Chúa Trời
10. “Còn hoa quả của Thần Khí là :


bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu,từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.Không có luật nào chống lại những điều như thế.”Thö Galat 5,22-23