PDA

View Full Version : VUI HỌC THÁNH KINH : GIÁO HỘI VIỆT NAM 2hungvinhson
06-11-2010, 11:43 PM
VUI HỌC THÁNH KINH : GIÁO HỘI VIỆT NAM 2

http://c.uploadanh.com/upload/0/867/0.066593001251793518.jpg (http://c.uploadanh.com/upload/0/867/0.066593001251793518.jpg)


TRẮC NGHIỆM :
Giáo Hội Việt Nam 2


01. Người đầu tiên đến làng Ninh Cường và Quần Anh (nay thuộc tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi chu) để truyền đạo tên là gì?
a. Thầy Inêkhu
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Giáo sĩ Đắc Lộ
d. Anh Phanxicô


02. Vào năm nào, thầy Inêkhu đến giảng đạo tại làng Ninh Cường và lịch sử cho đó là khởi đầu Đạo Công Giáo tại Việt nam ?
a. Năm 1503
b. Năm 1533
c. Năm 1553
d. Năm 1593


03. Năm khởi đầu cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt nam thuộc triều đại vua nào ?
a. Vua Lê Trang Tông
b. Vua Lê Thánh Tông
c. Vua Lê Huyền Tông
d. Vua Gia Long


04. Người có công lớn trong sự hình thành và phát triển chữ quốc ngữ là ai ?
a. Giáo sĩ Antôniô Barbosa
b. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral
c. Giáo sĩ Đắc Lộ
d. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz


05. Tác phẩm “Phép Giáng tám ngày” và “Tự điển Việt-Bồ-La” là của ai?
a. Giáo sĩ Antôniô Barbosa
b. Giáo sĩ Gaspar d’Amaral
c. Giáo sĩ Đắc Lộ
d. Giáo sĩ Gaspar de Santa Cruz


06. Người đã rửa tội cho công chúa Mai Hoa, chị của vua Lê Thế Tông tên là gì?
a. Lm Pedro O. de Cevallos
b. Lm Gaspar d’Amaral
c. Lm Đắc Lộ
d. Lm Gaspar de Santa Cruz07. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh
d. Anh Phanxicô


08. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?
a. Bà Anê Lê Thị Thành
b. Thầy Anrê Phú Yên
c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh
d. Anh Phanxicô


09. Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?
a. Công Chúa Mai Hoa
b. Ông Đỗ Hưng Viễn
c. Bà Lê Thị Thành
d. Thầy Anrê Phú Yên


10. Đức Giáo Hoàng nào đã thiết lập 2 Giáo phận ở Việt nam : Giáo Phận Đàng Trong và Giáo phận Đàng Ngoài ? (8.9.1659)
a. ĐGH Alexandro VII
b. ĐGH Gioan XXIII
c. ĐGH Piô XII
d. ĐGH Bênêdictô XVI


11. Vị giám mục được ĐGH Alexandro VII đặt cai quản giáo phận Đàng Ngoài tên là gì?
a. Gm Francois Pallu
b. Gm Lambert de La Motte
c. Gm Gb. Nguyễn Bá Tòng
d. Gm Cuenot Thể


12. Công Đồng đầu tiên họp Phố Hiến dưới quyền chủ tọa của giám mục Lambert de La Motte đã chọn ai làm bổn mạng của Giáo Hội Việt nam?
a. Thánh cả Giuse
b. Thánh Phêrô
c. Đức Maria
d. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

http://dongthanhgia.org/hinhanh_files/jesus_with_the_children_jekel.jpg (http://dongthanhgia.org/hinhanh_files/jesus_with_the_children_jekel.jpg)


LỜI GIẢI

Giáo Hội Việt Nam 2

01. Thầy Inêkhu
02. Năm 1533
03. Vua Lê Trang Tông
04. Giáo sĩ Đắc Lộ
05. Giáo sĩ Đắc Lộ
06. Lm Pedro O. de Cevallos
06. Anh Phanxicô
08. Thầy Anrê Phú Yên (27.7.1644)
09. Ông Đỗ Hưng Viễn
10. ĐGH Alexandrô VII
11. Gm Francois Pallu
12. Thánh cả Giuse