PDA

View Full Version : Thập Đại Thành Công (Phim)DonRac
29-05-2008, 11:33 PM
Thập Đại Thành Công
ĐTGm. F.X. Nguyễn Văn Thuận
(Đức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận)


http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/ThapDaiThanhCong/ThapDaiThanhCong-Front.jpg

DonRac
29-05-2008, 11:35 PM
Thập Đại Thành Công

Disc 1


http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/ThapDaiThanhCong/ThapDaiThanhCong-Disc1_DTGm.NguyenVanThuan.wmv

DonRac
29-05-2008, 11:36 PM
Thập Đại Thành Công

Disc 2


http://thanhcavietnam.us/DH-DN-HC/ThapDaiThanhCong/ThapDaiThanhCong-Disc2_DTGm.NguyenVanThuan.wmv